Immaterialrätt 

Immaterialrätt består främst av följande fyra områden: varumärkesrätt, patenträtt, mönsterrätt och upphovsrätt. När någon innehar en immateriell rättighet, innebär det ofta att ägaren har ensamrätt. När någon har ensamrätt, exempelvis genom ett patent, har ingen annan rätt att använda den immateriella rättigheten ifråga utan tillstånd från rättighetsinnehavaren.

Exempelvis finns bestämmelser om upphovsrätt reglerat i svensk grundlag och dessutom står det EUs stadga samt i konventioner om mänskliga rättigheter från FN. EU arbetar bland annat med frågor och bestämmelser inom immaterialrättens område.

Patent- och registreringsverket (PRV) är en svensk statlig myndighet som arbetar med att utfärda patent. Patent- och marknadsöverdomstolen är en specialdomstol som dömer mål inom olika områden, varav immaterialrätt är ett av dem. Om en dom ska bli överklagad från Patent- och marknadsdomstolen till Högsta domstolen, måste Patent- och marknadsdomstolen godkänna det.

Vi har sammanfattat information här nedan om immaterialrätt som är bra att känna till. Dessutom skriver vi om domar från bland annat Patent- och marknadsöverdomstolen och nyheter från Patent- och registreringsverket.