Information och regler som gäller för handelsbolag

Här finns information om regler som gäller för handelsbolag som är bra att känna till om du vill starta eller driver ett handelsbolag.

information och regler som gäller för handelsbolag

Inledande information om handelsbolag

Ett handelsbolag är en bolagsform som minst två personer kan bedriva tillsammans. både fysiska och juridiska personer kan vara delägare i handelsbolag. Likt aktiebolag, där bolagets firma behöver innehålla ordet ”AB” (eller aktiebolag), måste handelsbolag innehålla ”handelsbolag” eller ”HB”. Dessutom ska bolaget bli registrerat i handelsregistret hos Bolagsverket.

Handelsbolag är omfattade av handelsbolagslagen, som är kortare än aktiebolagslagen. Bolagsmän är ett annat ord för delägare i handelsbolag och de ska främja bolagsändamålet.

Krav för att starta handelsbolag

Det finns några krav för att få starta handelsbolag. Bolagsmännen får inte ha näringsförbud, ha förvaltare eller vara i konkurs.

Till skillnad från aktiebolag där åldersgränsen för delägare är 18 år (myndig), är åldersgränsen för handelsbolag istället 16 år. En person som är mellan 16-18 år får alltså vara delägare och firmatecknare i handelsbolag. Däremot måste förmyndarna ge sitt samtycke först. Även överförmyndaren måste ge sitt samtycke till det om personen är över 16 år men inte är myndig.

I ett handelsbolag kan både fysiska och juridiska personer vara delägare. Dessutom är det numera tillåtet för utländska medborgare att starta handelsbolag i Sverige, vilket det inte var tidigare. Detsamma gäller utländska företag.

Bilda handelsbolag

I handelsbolagslagen som gäller för handelsbolag är flera av lagarna dispositiva. Det innebär att det är tillåtet att avtala om andra villkor än det som står i lagen. I Sverige började kravet avseende att behöva registrera handelsbolag att gälla år 1995. Handelsbolagets firmanamn blir skyddat inom länet och för att skydda det ytterligare, går det att ansöka om exempelvis varumärkesskydd.

Organisationsnummer som tillhör handelsbolag

Ett organisationsnummer identifierar ett företag och vid registrering av handelsbolag, får handelsbolaget ett organisationsnummer. Handelsbolaget är en juridisk person och kan därmed ingå avtal samt åta sig skyldigheter och rättigheter. 

Firmatecknare och solidariskt ansvar

Enligt huvudregeln har alla bolagsmän rätt att ingå avtal för handelsbolagets räkning. Det är möjligt att ha gemensam firmateckning och det ska då bli registrerat i handelsregistret. Det är också möjligt att upprätta en prokura för att låta någon annan företräda handelsbolaget. En prokura är en bolagsrättslig fullmakt

Dessutom är bolagsmännen solidariskt ansvariga för bolagets skulder, vilket innebär att de alla bli lika mycket betalningsskyldiga om en borgenär begär att få skulden återbetald från någon utav delägarna. Bolagsmännen ansvarar för handelsbolagets skulder och kostnader.

Det går inte att avtala bort det solidariska ansvaret. Med andra ord är de personligt ansvariga för de skulder som företaget har.

Anmäla verklig huvudman

När någon delägare har mer än 25% av de totala andelarna i bolaget, är denne en så kallad verklig huvudman. Detta ska bli anmält till Bolagsverket. Dessutom kan det vara flera delägare som är verkliga huvudmän och bolaget behöver därför analysera vem eller vilka dessa är. 

Årsredovisning och revisor

Vissa handelsbolag måste lämna in en årsredovisning eller/och ha en revisor. För att behöva lämna in en årsredovisning behöver det antingen vara någon juridisk person som delägare eller vara ett stort handelsbolag. Dessutom behöver vissa handelsbolag ha en auktoriserad revisor

Reglera delägarnas inbördes förhållande

Det finns en stor frihet att reglera förhållandet mellan delägarna. Exempelvis vem som har befogenhet att fatta viktiga beslut. Däremot går det inte att avtala bort det personliga ekonomiska ansvaret gentemot borgenärer.

Delägarna kan ingå ett avtal med varandra där de bestämmer att någon av dem ska ansvara för större del av skulderna, men det avtalet gäller bara mellan delägarna. De är alla ansvariga gentemot borgenärerna, men någon av delägarna kan genom avtal bli skyldig att återbetala de andra en större del.

Avgå utan samtycke

Det är inte tillåtet att en delägare i ett handelsbolag avgår utan samtycke från de övriga delägarna enligt huvudregeln. Däremot gör inte Bolagsverket någon kontroll avseende om samtycke har erhållits korrekt, när de tar emot ändringen. I och med att delägarna ingår ett handelsbolagsavtal när de startar företaget så ska de hålla det som blivit avtalat.

I ett handelsbolag föreligger personligt ansvar för delägarna. Även fast en delägares avgång blir registrerat hos Bolagsverket, så innebär det inte att ansvaret försvinner. För att avgång av delägare ska ske, måste det ha skett i enlighet med de bestämmelser som gäller vid egen avgång.

Upplösa handelsbolag

Ett handelsbolag kan bli upplöst genom en konkurs eller frivillig likvidation. För att en likvidation ska ske, måste alla bolagsmän vara överens om beslutet. Dessutom ska företaget bli likviderat om någon av bolagsmännen går i personlig konkurs. Detsamma gäller om någon av bolagsmännen avlider.

Däremot är det möjligt att avtala om att en bolagsman ska avgå från företaget om det föreligger en anledning till likvidation. Exempelvis om någon avlider så kan det ha avtalats att övriga bolagsmän ska utträda enligt avtalet, eftersom handelsbolaget måste annars måste likvideras enligt HBL. 

Om det enbart återstår en bolagsman, måste denne hitta en ny delägare inom sex månader, annars ska handelsbolaget likvideras.

Skillnad mellan handelsbolag och kommanditbolag

Det går även att starta ett kommanditbolag, som är en variant av ett handelsbolag. Det är en annan bolagsform, som innebär att alla delägare inte behöver vara solidariskt ansvariga för skulderna. Istället kan de avtala om att exempelvis en specifik delägare har ett större ansvar än de övriga delägarna, vilket inte är tillåtet för handelsbolag.

Det finns två olika typer av bolagsmän i ett kommanditbolag, dessa är kallade för kommanditdelägare och komplementärer. 

Komplementärer har samma obegränsade, personliga och solidariska ansvar, i likhet med bolagsmännen i ett handelsbolag. Till skillnad från kommanditdelägare, som har ett begränsat ansvar och enbart ansvarar för sin egen kapitalinsats i handelsbolaget. Insatsen ska vara minst en krona. Det ska stå kommanditbolag i företagsnamnet om bolagsformen är det.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

Ansöka om designskydd hos PRV sverige digitala juristerna