Regler om varumärkesskydd och ansökan av ett varumärkesskydd

Det finns olika regler om varumärkesskydd och ansökan av ett varumärkesskydd i Sverige kan ske via PRV. Nedan kan du läsa mer information om varumärkesskydd.

Regler om varumärkesskydd och ansökan av ett varumärkesskydd

Inledande information om varumärkesskydd

Många företag investerar pengar på sitt varumärke. Kort sagt handlar det om kommunikationen till kunderna. I och med den stora konkurrensen, är ett starkt varumärke ett sätt att få lojala kunder och det kan vara en konkurrensfördel. Det kan vara bra att skydda sitt varumärke genom ett varumärkesskydd. Därmed innebär det ensamrätt för användningen av varumärket. Exempelvis kan det vara en figur, logotyp, ljud eller liknande. Både fysiska och juridiska personer kan registrera och äga ett varumärkesskydd.

Måste finnas särskiljningsförmåga

Kravet för att kunna få ett varumärkesskydd är att det ska finnas särskiljningsförmåga. Det innebär att det ska gå att särskilja när ett varumärke tillhandahåller sina tjänster eller produkter från andra varumärken. Därmed behöver varumärket ha särdrag från andra varumärken. Det spelar ingen roll om varumärkesskydd erhålls genom ansökan eller inarbetning, utan det måste alltid finnas särskiljningsförmåga.

Varumärkesrätten i Sverige

Det har länge varit en viktig betydelse inom handeln att skydda sina kännetecken. Regelverket inom varumärkesrätten har genomgått flera förändringar genom åren och EU har haft en stor roll i utvecklingen. Inom EU är lagarna kring varumärkesrätten baserade på EU-direktiv och därför är de liknande i de olika medlemsstaterna. 

Skillnaden mellan EU-direktiv och EU-förordning är att förordningen gäller bokstavligt såsom en nationell lag, medan direktivet är ett mål som länderna ska uppnå genom att anpassa sin lagstiftning.

Ensamrätt i näringsverksamhet

Ensamrätten gäller enbart för användning i näringsverksamhet. Därför är det tillåtet för en privatperson att skriva ut varumärket och lägga upp det på exempelvis kylskåpet, för att det är dennes favoritmärke. Begreppet näringsverksamhet behöver inte innebära att syftet är att tjäna pengar eller att det är ett företag. Till skillnad från tidigare då enbart näringsidkare kunde inneha skyddet. Skyddet avser också förväxlande versioner av varumärket. En utgångspunkt för att se om det är förväxlande, är att det behöver vara en liknande eller samma produkt eller tjänst som varumärket avser.

Ändringar i registreringen

I vissa fall vill personer göra ändringar av varumärket vilket kan vara möjligt och kostar en avgift. Däremot får det inte påverka helhetsintrycket. PRV har e-tjänster där det är möjligt att göra ändringar i registreringen.

Kostnad för skyddet

Priset för en ansökan om varumärkesskydd varierar, vilket bland annat beror det på hur många klasser den sökande väljer. Totalt brukar kostnaden uppgå till 2000 kr eller uppåt. En ansökan gäller för de klasser som en ansökan avser. Det innebär att skyddet gäller för tjänster och produkter inom den klassen och totalt finns det 45 st olika klasser. Skyddet gäller i tio år, men det är möjligt att förnya det. Det är därför möjligt att ha ett varumärkesskydd i princip hur länge som helst.

Lag och praxis inom varumärkesrätt

Varumärkesrätten behandlas i främst varumärkeslagen och gäller för tjänster och varor. Rättspraxis, som är ett samlingsbegrepp för tidigare vägledande domstolsavgöranden, har en viktig betydelse inom immaterialrätt och varumärkesrätten. Det är Patent- och marknadsdomstolen som är den aktuella domstolen vid immaterialrättsliga frågor. Den högre instansen är Patent- och marknadsöverdomstolen, och Högsta domstolen är den högsta instansen. Både lagar och rättspraxis är rättskällor inom svensk rätt.

Internationellt varumärkesskydd

Det är möjligt att ansöka om internationella varumärkesskydd och det kan vara bra att skydda varumärket i både Sverige och EU. EU har en enskild myndighet ,European Union Intellectual Property Office (EUIPO), som arbetar med immaterialrättsliga frågor. Därmed går det att ansöka om ett varumärkesskydd i hela EU genom en ansökan till EUIPO.

Dessutom är det möjligt att skicka in en ansökan för andra delar av världen också genomWorld Intellectual Property Organization (WIPO) som omfattar över 100 länder. Däremot måste man först skicka in en ansökan till EUIPO eller PRV innan en ansökan skickas till WIPO.

Se registrerade varumärken och bevaka ditt varumärke

Innan en person skickar in en ansökan för varumärkesskydd, är det bra att se om det redan finns ett registrerat. Efter att ett varumärkesskydd har blivit registrerat, är det viktigt att bevaka andra registreringar. Detta bör ske för att ingen annan ska registrera ett förväxlande varumärke.

Om ansökningen för registreringen avser flera länder, exempelvis i EU, går det att bevaka registreringar i hela unionen genom den Europeiska varumärkesdatabasen. Registreringar hos WIPO går att bevaka genom det internationella varumärkesregistret och i Sverige i den svenska varumärkesdatabasen.

Överlåta varumärkesskydd

Det är möjligt att överlåta ett varumärkesskydd. Det är en intellektuell tillgång som kan vara värdefull. För att överlåta skyddet i Sverige, måste en ansökan om överlåtelse av varumärke bli inskickad till PRV via deras e-tjänst. Dessutom måste ett överlåtelseavtal skickas in och därefter kan myndigheten göra ändringen.

Ingå licensavtal och registrera licensen

Det är vanligt att företag ingår licensavtal när en annan part ska använda varumärket eller någon annan immateriell rättighet, såsom patent eller upphovsrätt. Det kan vara en exklusiv licens som innebär att ingen annan har rätt att använda varumärket. Exklusiviteten kan avse ett visst område, ett land eller överallt. Till skillnad från en enkel licens, som inte innebär någon typ av ensamrätt. Dessutom går det att registrera licensen hos PRV även fast det inte är något krav.

Konsekvens vid intrång

Om någon gör ett intrång på varumärkesskyddet, finns det flera möjligheter för innehavaren såsom förbud, straff och skadestånd m.m. En domstol kan besluta att den som gjort intrånget inte längre får fortsätta (förbud) med intrånget. För att få skadestånd, behöver intrånget ha skett genom oaktsamhet eller med uppsåt. Skadeståndsersättningen ska vara skäligt för användningen. Om intrånget gjort någon annan skada, ska det dessutom ingå i skadeståndet.

Varumärkesskydd genom inarbetning

Det går att ansöka om varumärkesskydd eller få skyddet genom inarbetning. Inarbetning innebär att varumärket har blivit känt inom en stor del av kretsen som det riktar sig till. Med andra ord räcker det inte med att börja använda det för att det ska vara ansett inarbetat och därmed få varumärkesskydd. Dessutom är det möjligt att få skyddet inom ett visst geografiskt område om inarbetningen har skett där och vid sådana fall gäller skyddet enbart där.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

Vilka är de rättsliga grunderna enligt GDPR lag digitala juristerna