Skydda den tekniska lösningen i en produkt genom patent

Det är möjligt att skydda den tekniska lösningen i en produkt genom patent. Nedan kan du läsa mer information om patent.

Skydda den tekniska lösningen i en produkt genom patent

Inledande information om patent

Patent går enbart att få på tekniska uppfinningar. Det kan vara en kostsam och långdragen process, men det kan också vara en stor tillgång. Inom vissa branscher ansöks det om fler patent än andra. Exempelvis inom läkemedel och bioteknik. 

Patent gäller under en begränsad tid i 20 år och därefter får andra använda tekniken utan att behöva få tillstånd från patentinnehavaren. Det går att få patent för olika saker, exempelvis produkten eller processen. Ett företag som tillverkar mat kan få patent på processen, medan ett annat företag kan få ett patent på tekniken i produkten.

Patenträtten

Patenträtten är ett juridisk område som är komplext. Uppfinningarna som får patent kan vara komplicerade och svåra att förstå, både från ett juridiskt och tekniskt perspektiv. Patenträtten har en viktig betydelse både nationellt och internationellt. Ett patent innebär ensamrätt i kommersiellt syfte och kan leda till bland annat licensavtal med andra företag. Dessutom är det en tillgång som kan vara värt mycket för innehavaren.

Fem kända patent

Fem kända uppfinningar med patent är: tetrapack, hybridmotorer, treparts-bilbälte, glödlampan och blixtlås.

Offentliga handlingar

Patentskydd är offentliga handlingar och det går därför att få ut information om det. Det går att lära sig mycket från handlingarna, men det är bra att ha kunskap om teknik, eftersom patentet avser den tekniska lösningen. Personer som arbetar som ombud vid patentansökningar har därför tekniska kunskaper. I och med att det är offentliga handlingar så finns det företag som inte vill ansöka om patent, eftersom det kan innebära att de behöver avslöja företagshemligheter.

Ansökningar om patent i Sverige

PRV, det vill säga Patent- och registreringsverket, är den myndighet i Sverige som tar emot och handlägger ansökningar gällande patent och andra immateriella rättigheter såsom designskydd. Dessutom erbjuder de fler tjänster gällande immateriella rättigheter genom sin konsultverksamhet, men detta kostar extra. På deras hemsida ger de information om immateriella rättigheter som kan vara bra för företagare att läsa om ifall man är intresserad av området.

Många patentansökningar i Sverige

Sverige är ett av de mest innovativa länderna i världen. Enligt FN:s immaterialrättsorganisation WIPO, som gör årliga mätningar, kom Sverige tvåa i världen på innovation år 2021. Innovationskraften i Sverige har blivit uppmärksammad flera gånger. Ensamrätten har en viktig betydelse inom näringslivet och det är många företag som satsar på att skapa uppfinningar som kan få patent. Patent är ett intellektuellt kapital som kan vara mycket värdefullt.

Ansöka om patent i flera länder

Det finns en möjlighet att göra en patentansökan för flera länder. Däremot är huvudregeln att patentet endast gäller i landet som beviljade det. Det kan vara bra att ansöka om patent i flera länder, men det finns också flera saker att tänka på. Exempelvis kan kostnaderna bli betydligt högre om det uppstår tvister i flera av länderna. En uppfinnare kan välja att antingen ansöka om ett patent i Sverige hos PRV, hos EPO för en patentansökan i flera europeiska länder eller PCT för en internationell patenterbarhetsbedömning.

European Patent Office

I EU går det att göra en ansökan som gäller för de flesta länder på kontinenten genom European Patent Office som även kallas för EPO. Dessutom ingår det några fler länder i Europa utöver medlemsländerna i unionen. Enligt EPC där många EU-länder ingår är det redan möjligt att ansöka om patent i flera länder genom en ansökan. Däremot är tanken från EU att försöka skapa en samlad domstolsordning.

Patent Cooperation Treaty

Genom den internationella överenskommelsen kallad PCT, det vill säga Patent Cooperation Treaty, går det att få få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning för ungefär 150 länder genom en PCT-ansökan. Det är en överenskommelse mellan länderna för att göra processen smidigare. Däremot behöver man fullfölja ansökan om patent hos respektive patentmyndighet i de länder man önskar få patent inom.

Innehåll i en patentansökan

En svensk patentansökan ska innehålla viss information för att uppfylla kraven, som framgår i 1 kap. 8 § Patentlagen (1967:837). Ansökan ska vara skriftlig eller elektronisk.

Det ska framgå en beskrivning av uppfinningen som ska vara tydlig samt information om uppfinnaren. Dessutom kan den innehålla ritningar för att göra det tydligare. Vidare behöver ansökan innehålla vad skyddet ska avse (sk. patentkrav). Det behöver även framgå en sammanfattning av patentkraven och beskrivning av den tekniska informationen.

Efter att ett patent blir beviljat, har andra rätt att göra invändningar mot patentet inom 9 månader. Ett patent kan även bli ogiltigförklarat efter att denna tidsfristen har löpt ut, men då måste beslutet komma från en domstol.

Villkor för få patent

Villkoren för att få patent är att det ska vara en ny uppfinning med uppfinningshöjd. Dessutom måste det gå att kunna tillgodogöras industriellt. Med andra ord måste det vara en uppfinning som löser ett problem genom teknik. Uppfinningshöjd innebär att skillnaden är stor mellan sådant som är känt tidigare och den nya uppfinningen. Det är också viktigt att tänka på att inte göra uppfinningen känd innan patentansökan, exempelvis genom att publicera det på internet. Om uppfinningen är känd, går det inte att patentera. Därför är också bra att vara försiktig med att prata om det och ha ett sekretessavtal om man gör det.

Exempel på vad som inte går att patentera

Det går inte att få patent på allting eftersom det finns undantag. Två exempel på undantag är datorprogram och matematiska metoder. Orsaken till varför det inte går är att man menar att det inte finns någon teknisk karaktär, som är ett krav för patent. Däremot går det att patentera i vissa fall och det finns faktiskt flera patent som avser datorprogram, under förutsättning att uppfinningen har en teknisk funktion som uppfyller kraven för att vara patenterbar.

Kostnad för patent

I och med att det kan vara en kostsam process att ansöka om patent, kan det vara svårt för mindre eller medelstora företag att få skyddet. Dessutom kan det vara bra att veta att patent inte behöver innebära intäkter och att företag kan lyckas utan patent, vilket många har gjort. Kostnaden för patent varierar beroende på situationen, hur mycket arbete man gör själv och hur många länder patentet avser m.m. På PRVs hemsida har de flera kostnadsexempel på hur mycket det har kostat för andra som ansökt om patent, från kostnader på 100 000 kr till över en halv miljon kronor, beroende på situationen.

Auktoriserade patentombud

Sedan år 2010 gäller lagen om  auktorisation av patentombud i Sverige. Auktoriserade patentombud och av dem anlitade biträden är bland annat omfattade av tystnadsplikt enligt lagen. Denna tystnadsplikt innebär bland annat att de enbart i vissa undantagsfall får vittna inför domstol, i övriga fall gäller tystnadsplikten även inför domstol (sk. ombudssekretess). Däremot kan företag anlita patentombud som inte är auktoriserade, men sådant ombud är då inte omfattad av lagen om auktorisation av patentombud.

I många andra länder finns det ett reglerat auktorisationssystem och numera även i Sverige sedan 2010. Det är Patentombudsnämnden som har tillsyn över auktoriserade patentombud.

Uppfinnare brukar anlita patentombud när de ska upprätta en patentansökan, eftersom det kan vara komplicerat. De hjälper till med processen och kan betala exempelvis olika avgifter som medföljer vid ansökningsprocessen. Om en uppfinnare inte betalar en årsavgift i tid, kan denne förlora sitt patent och därför är det viktigt att följa bestämmelserna och betala avgifterna. Om uppfinnaren har ett patentombud och vill att denne sköter sådana uppgifter, bör det framgå i avtalet.

Patent vid licensiering

Det är vanligt för företag som innehar patent att licensiera ut tekniken mot betalning. Vid sådana fall är det bra att ha ett licensavtal som reglerar förhållandet mellan parterna. Det kan vara en exklusiv licensiering som innebär ensamrätt eller en enkel licens som innebär att de inte har det. Vi arbetar med att skriva och granska avtal men skriver inte denna typen av licensavtal. Om du har ett behov av att upprätta ett sådant, rekommenderar vi att du kontaktar en jurist eller advokat som är specialiserad på immaterialrätt. Internationella licensavtal är ännu mer komplicerade, eftersom författaren behöver ha kunskap inom flera områden.

Intrång på ensamrätten

Det är relativt vanligt med tvister gällande patent. Ett patent innebär att patentinnehavaren har ensamrätt för att använda produkten i kommersiellt syfte inom området som det är beviljat. När det sker ett intrång som går vidare till domstol, brukar domstolen först göra en undersökning huruvida patentet först är giltigt. Detta eftersom personen som blir anklagad för intrång, brukar hävda att patentet inte är giltigt. Även fast en person har blivit beviljad ett patent, finns det risk att det blir ogiltigförklarat i efterhand.

Anställdas uppfinningar

Det är vanligt att anställda på företag kommer på uppfinningar som blir patenterade. Vid sådana fall brukar företaget ha ett avtal med de anställda där de avtalar om att företaget ska äga patentet. Däremot har uppfinnaren som är den anställde alltid rätt till ersättning. Beloppet ska vara skäligt. Det finns en lag som reglerar detta, lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Däremot gäller inte lagen för lärare på universitet eller högskolor. Detsamma gäller för olika arbetstagare inom militärtjänsten, såsom reservpersonal och reservofficerare.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

juridikskola online avtal avtalsrätt digitala juristerna