information och regler som gäller för ekonomisk förening

Här finns information och regler som gäller för ekonomisk förening som riktar sig till dig som vill starta eller driver en ekonomisk förening.

Information och regler som gäller för ekonomisk förening

Inledande information om ekonomisk förening

Det finns olika typer av föreningar, exempelvis ekonomisk, ideell, bostadsrättsförening och många fler. För att starta en ekonomisk förening, behöver man vara minst tre personer, oavsett om det är fysiska eller juridiska personer. Ofta brukar några personer få en ide för att starta en gemensam ekonomisk verksamhet, exempelvis en matbutik eller ett dagis och då kan en ekonomisk förening vara en bra bolagsform. Kort sagt är en ekonomisk förening en verksamhet som är affärsmässigt organiserad. Det kan exempelvis vara kommersiellt eller industriellt.

Skillnad mellan förening och företag

Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alla tre juridiska personer och kan ingå avtal. En skillnad mellan föreningar och företag är inträdesprocessen. I ett företag såsom aktiebolag, behöver de andra aktieägarna ofta ge sitt samtycke till inträdet av nya delägare. I vissa fall kan aktierna även vara bundna av något förbehåll, såsom förköpsförbehåll. Det är alltså en sluten association, till skillnad från föreningar som ofta är en öppen association och alla medlemmar behöver inte samtycka till att någon ny person ska få bli medlem i föreningen.

Skillnad mellan investerande och aktiva medlemmar

För att få starta en ekonomisk verksamhet måste det som ovan nämnt vara minst tre medlemmar. Däremot får dessa tre inte vara investerande medlemmar, istället måste de vara aktiva medlemmar. En investerande medlem är en nyhet sedan uppdateringen av lagen år 2016 och innebär att medlemmen inte behöver bidra med några andra insatser än kapital.

Fler nyheter sedan uppdateringen av lagen 2016

Föreningar är ingenting nytt i Sverige utan har funnits under många hundra år. Lagen om ekonomiska föreningar har utvecklats genom åren och under 2016 skedde väsentliga förändringar. 

En nyhet för ekonomiska föreningar sedan lagen uppdaterades år 2016, är att det är möjligt för en medlem i en ekonomisk förening att ha rösträtt utan att delta i verksamheten. En annan nyhet är att en medlem i föreningen får anlita sin sambo eller make som ombud. Det kan nämligen stå i stadgarna att medlemmarna inte får anlita vem som helst som sitt ombud, men vid sådana fall går det inte att begränsa rätten för sambon eller maken att vara representant vid föreningsstämman.

Starta och registrera en ekonomisk förening

Bolagsverket har en e-tjänst där det går att göra en anmälan för att starta en ekonomisk förening. Därefter behöver man bland annat välja revisor, styrelsen, vilka stadgar föreningen ska ha och betala avgiften. 

Efter att registreringen av den ekonomiska föreningen har slutförts, blir föreningen en juridisk person. Det innebär rättigheter och skyldigheter, såsom rätten att ingå avtal. Dessutom får föreningen ett organisationsnummer som identifierar den, vilket även ska framgå på bland annat fakturor och i avtalen som föreningen ingår med andra parter.

Krav för att starta ekonomisk förening

Det finns flera krav som måste uppfyllas för att få starta en ekonomisk förening. Dessutom finns det krav på medlemmarna. Bland annat att det minsta antalet medlemmar som inte har investerat i föreningen är tre personer. Dessutom ska föreningen anlita en revisor, ha en styrelse, främja ekonomin för medlemmarna och föra bokföring. Medlemmarna måste bidra med en arbetsinsats och vara delaktig i verksamheten eller på något annat sätt använda tjänsterna som föreningen erbjuder. För at få starta en ekonomisk förening, måste det även föreligga ett ekonomiskt syfte med föreningen. Ett vanligt misstag vid registrering av en ekonomisk förening, är att syftet är ideellt och därmed uppfyller det inte kraven för att bilda en ekonomisk förening.

Åldergräns för medlemsskap och för att bilda föreningar

I vissa fall behöver en person som är under 18 år (omyndig) tillstånd från sina förmyndare för att få bli medlem i en förening. Detsamma gäller för skapande och drivande av föreningar.

Om personen har pengarna att betala för en medlemsavgift och medlemskapet inte medför andra kostnader, är det tillåtet utan något sådant tillstånd, även om personen är under 18 år. Dessutom är det möjligt för en person som är över 16 år att ingå i en fackförening om personen arbetar, utan att förmyndaren behöver ge sitt samtycke till detta. Med andra ord finns det flera undantag från att behöva tillstånd från sin förmyndare för att få ingå i en förening.

Välja och registrera föreningens namn

I samband med att några startar en ekonomisk förening, registrerar de också namnet som ska tillhöra föreningen. Det är viktigt att tänka på att det inte är tillåtet att namnet enbart förklarar verksamheten, exempelvis ”mejeri”. Det behöver innehålla något mer såsom ”Hållbarare-mejeri” istället. Dessutom är det möjligt att lämna flera förslag och Bolagsverket granskar dessa innan de godkänner ett namn, eftersom det måste skilja sig från andra varumärken och namnet på andra föreningar.

Skapa stadgar till en ekonomisk förening

En förening ska ha stadgar, dvs. regler och villkor, och det är ofta en grupp medlemmar som ska upprätta och föreslår dem till föreningsstämman. Gruppen kan även vara kallad för kommitté. Det är bra att analysera stadgarna innan registrering, eftersom det kostar att göra ändringar och kan vara en krånglig process. En utgångspunkt kan vara att analysera stadgarna som andra föreningar har för att få inspiration. 

Stadgarna ska innehålla regler och villkor som gäller för hur beslut tas i föreningens angelägenheter, vad ändamålet med föreningen är, föreningens firma, särskilda bestämmelser om medlemmars rättigheter, villkor för utträden m.m. Utöver stadgar, ska den ekonomiska föreningen också utse revisor och styrelse, vilket sker under föreningsstämman.

Föreningar måste föra ett medlemsregister

Enligt svensk lagstiftning, är ett ett krav för ekonomiska föreningar att föra medlemsförteckning där uppgifter om medlemmarna framgår. Precis som aktiebolag måste upprätta en aktiebok. Om föreningen inte gör detta, kan det medföra konsekvenser. Exempelvis ska det stå när medlemmarna blivit medlemmar och när de avgår. Observera att det är datumet för inträdet eller avgången som ska registreras, och inte när ansökan blivit mottagen. Dessutom är det krav på att lagra förteckningen under tiden föreningen bedrivs samt minst sju år efter upplösningen. Det kan vara tillåtet att publicera ett medlemsregister online, men då måste man ha en rättslig grund för det. 

Medlemsavgifter i ekonomiska föreningar

I en ekonomisk förening betalar medlemmarna en insats och det är dessutom inte ovanligt att införa någon typ av medlemsavgift. Det är enligt huvudregeln inte tillåtet att vägra medlemsskap, men det finns undantag. Om det är så att personen troligen inte kommer att kunna delta i verksamheten eller uppfyller kraven för medlemskap. När det kommer till kraven för medlemskap, handlar det vad som går att förvänta sig från sina medlemmar.

Information om ideell förening

Till skillnad från en ekonomisk förening, där det ska finnas ett ekonomiskt ändamål, ska ideella föreningar ha ett ideellt ändamål. Detsamma gäller om föreningen inte bedriver någon näringsverksamhet. Det finns dock föreningar som bedriver någon form av handel, men där det inte är klassat som att handeln bedrivs i ett ekonomiskt syfte. Exempelvis fotbollsföreningar som har en kiosk där de säljer godis och annat under matcherna, men syftet är att främja idrotten och den ideella verksamheten i föreningen.

Det finns ingen specifik associationsrättslig lagstiftning som gäller specifikt för ideella föreningar, till skillnad från ekonomiska föreningar som är reglerade av lagen om ekonomiska föreningar.

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma

Precis som aktiebolag ska hålla en ordinarie bolagsstämma en gång per år (det är möjligt att ha fler om det står i bolagsordningen men det är ovanligt), ska ekonomiska föreningar hålla ordinarie föreningsstämma. Kallelsen ska ske mellan 4-6 veckor innan föreningsstämman. Dessutom är det möjligt att förlänga tidsfristen om det står i stadgarna att det är tillåtet, men kallelsen ska alltid ske senast två veckor innan föreningsstämman. I vissa fall kan föreningen behöva hålla en extra föreningsstämma och vid sådana fall ska kallelsen ske mellan 2-6 veckor innan.

Rätten att delta på föreningsstämma

Medlemmar och styrelsemedlemmar i en ekonomisk förening har rätt att delta på föreningsstämman. Detsamma gäller eventuellt utsett ombud och biträde. Dessutom har föreningen rätt att bestämma att en person, som har sagt upp sitt medlemsskap men inte har avgått än, inte längre har rätt att delta på föreningsstämman. Observera att detta i sådana fall måste framgå i stadgarna för att gälla. Om exempelvis en journalist vill delta under stämman, behöver alla som är röstberättigade på föreningsstämman ge sitt samtycke till detta enligt huvudregeln.

Likhetsprincipen för föreningar

Enligt likhetsprincipen, ska alla medlemmar ha lika stor rätt. Däremot kan det stå annat i stadgarna som innebär att det inte är samma rösträtt eller att alla har lika rätt till vinsten vilket är tillåtet. En annan del av likhetsprincipen är att besluten i föreningsstämman inte ska vara till nackdel för någon av medlemmarna. Med andra ord ska styrelsen utgå från likhetsprincipen när de fattar beslut.

Ansvar för medlemmar och styrelsen

Det råder inget personligt betalningsansvar för medlemmarna om föreningen inte kan betala sina skulder. Däremot är det möjligt att de förlorar sina ekonomiska insatser vid en konkurs. Som tidigare nämt är en ekonomisk förening en juridisk person som kan ingå avtal. Om det visar sig att någon styrelseledamot agerar emot stadgarna som föreningen har, kan sådan styrelseledamot bli personligt betalningsansvarig.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

Information och regler som gäller för ekonomisk förening