Upphovsrätt för ett konstnärligt eller litterärt verk

En människa kan få upphovsrätt för ett konstnärligt eller litterärt verk som denne har skapat, om det är tillräckligt originellt. Nedan kan du läsa mer om upphovsrätt.

få upphovsrätt för ett konstnärligt eller litterärt verk

Inledande information om upphovsrätt

För att få upphovsrätt för ett konstnärligt eller litterärt verk måste det vara tillräckligt originellt. Till skillnad från patent och varumärkesskydd där skyddet uppstår genom ansökan, uppstår skyddet för upphovsrätt automatiskt vid skapandet. Skyddet omfattar mycket och har en viktig betydelse inom immateriallrätten. Det behöver inte vara en tavla eller låttext, utan det kan vara en unik programmeringskod och ritningar också.

Upphovsrätt är en grundläggande rättighet

I Sverige, är upphovsrätt är en grundläggande rättighet och detta står reglerat i svensk grundlag. I regeringsformen, som är en av fyra grundlagar i Sverige står det att upphovsmän äger rätt till sina verk. Vidare står det att andra vanliga lagar ska precisera rättigheten. Upphovsrätten står reglerat mer detaljerat i upphovsrättslagen. Grundlagar står över övriga lagar om de strider mot varandra. Upphovsrätten står även stadgat i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Upphovsrätt för ett konstnärligt eller litterärt verk

Kort sagt handlar litterära verk om sådana som är beskrivande. Det handlar inte vara om bokstavsverk, utan även grafiska verk. Både datorprogram och beskrivande kartor hör till litterära verk. Detsamma gäller romaner. 

Konstnärliga verk är istället exempelvis musikaliska eller andra verk inom det konstnärliga området. Dessutom finns det undantag då upphovsrätten inte gäller, men det är enbart ett fåtal.

Exempel på sådant som inte omfattas av upphovsrätt

Undantagen gäller när det avser ett beslut från myndigheter, författningar, ett yttrande från en myndighet i Sverige eller en officiell översättning utav någon av dessa. Exempelvis är inte lagtext eller domar omfattade av upphovsrätt. Däremot innebär det inte att offentliga handlingar aldrig är skyddade av upphovsrätt. Om ett verk bli inlämnat till en myndighet, för att till exempel ansöka om ett designskydd, är det både upphovsrättsligt skyddat och en offentlig handling.

Delar av upphovsrätten

Till upphovsrätten finns den ideella rätten och den ekonomiska rätten.

Ideell rätt

Den ideella rätten i Sverige innebär att en person som använder ett verk, ska namnge upphovsmannen. Dessutom innebär rätten att upphovsmannen har rätt att motsätta sig till användningen om det finns ändringar som är kränkande eller liknande. Det kan även vara bra att veta att den ideella rätten inte går att överlåta, till skillnad från den ekonomiska rätten. Därför kan en person sälja sitt verk, men behåller den ideella rätten att till exempel bli namngiven. Den ideella rätten brukar även vara kallad för den moraliska rätten och går inte att avtala bort.

Ekonomisk rätt

En upphovsman har en ekonomisk rätt som innebär ensamrätt av verket. Det innebär att ingen annan har rätt att framställa verket eller använda verket genom till exempel att offentliggöra det utan tillstånd från upphovsmannen. Det är vanligt att ingå licensavtal när någon vill använda något som är upphovsrättsligt skyddat.

Krav för uppphovsrätt

Verket måste vara tillräckligt originellt för att omfattas av upphovsrätten. Däremot kan det vara svårt att definiera om det är tillräckligt originellt och något som domstolar får avgöra om det blir en domstolstvist. Kort sagt går det att beskriva detta krav att om två olika personer, som inte är beroende av varandra kan skapa ett snarlikt verk, så är det inte tillräckligt originellt. 

Det är inte så höga krav för att få upphovsrättsligt skydd, men det kan vara svårt att avgöra om verket uppfyller kraven. För att förstå kraven närmare, behöver man bland annat se praxis eftersom lagen inte ger särskilt mycket vägledning i enskilda fall. Dessutom kan det vara bra att läsa förarbetena till lagen, där syftet och förutsättningar för lagen beskrivs närmare.

Varaktigheten för upphovsrätten

Som sagt uppstår upphovsrätten vid tidpunkten då verket blir skapat. Därefter gäller skyddet under ett visst antal år, beroende på vad skyddet avser. För vissa verk såsom databaser, gäller skyddet från dagen verket blir skapat i 15 år framåt enligt huvudregeln. Till skillnad från fotobilder, där skyddet gäller i 50 år. Fotografiska verk är upphovsrättsligt skyddade i upp till 70 år efter att upphovsmannen avlidit. När en person som har ett upphovsrättsligt skyddat verk avlider, övergår upphovsrätten till arvtagare.

Upphovsrätt innebär ensamrätt

Upphovsrätt innebär ensamrätt för innehavaren men skyddar enbart texten eller bilden, inte idéerna bakom. En annan person kan skriva om texten med sina egna ord och därmed är det inte ett intrång. Med andra ord gäller ensamrätten för den individuella utformningen.

Intrång i ensamrätten

Om någon bryter mot ensamrätten är det vanligt att försöka förhandla och diskutera fram en lösning. Dessutom finns det möjlighet för innehavaren av upphovsrätten att ta ärendet till domstol, men det kan vara tidskrävande. Därför är det vanligt att försöka ingå exempelvis ett licensavtal. 

En person som gör intrång på ensamrätten kan bli tvungen att betala en sanktionsavgift om det går vidare till domstol. I vissa fall kan det bli ett högt belopp. Det beror bland annat på om det har skett med avsikt eller inte.

Flera upphovsmän

Det är möjligt att vara flera upphovsmän till samma verk och vid sådana fall har inte en av dem rätt att använda det utan samtycke från dem övriga. Dessutom är det vanligt idag att flera personer samverkar för att skapa ett verk med upphovsrättsligt skydd. Om det går att skilja på bidraget från dem som medverkar, har de upphovsrättsligt skydd enskilt för sitt bidrag. Däremot kan det vara så att det inte går att skilja och vid sådana fall har de upphovsrätt gemensamt. 

I en dom från Patent och marknadsöverdomstolen fick en person betala skadestånd för att inte ha haft ett samtycke från de andra upphovsmännen vid användningen av verket. Tidigare hade de inget ekonomiskt syfte med materialet de skapat inom sin hobby, men det hade personen i sitt nya projekt. Domstolen kom fram till att det förelåg grov oaktsamhet och att handlingarna inte har skett med uppsåt.

Upphovsrätt för översättare

När ett företag anlitar ett annat företag för översättning av något litterärt verk som är upphovsrättsligt skyddat, får översättaren upphovsrätt för den översatta versionen. Däremot har de gemensam upphovsrätt avseende den översatta versionen och därför har inte översättaren rätt att använda verket utan tillstånd från den andre. 

En översättning är en slags fristående bearbetning av verket. Till skillnad från vissa andra bearbetningar som istället är klassade som självständiga verk: exempelvis parodier, där det finns någon igenkänningsfaktor av ett verk men där syftet inte är detsamma. Det är dock viktigt att tänka på att verket inte får bli använt på ett kränkande sätt mot upphovsmannen.

Lag och praxis inom upphovsrätt

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk reglerar upphovsrätten. Lagen har blivit uppdaterad flera gånger, eftersom samhället har blivit utvecklat och lagen därmed behöver bli anpassat efter utvecklingen. Dessutom har det tillkommit EU-direktiv på området som Sverige har behövt anpassa sin lagstiftning efter. Däremot är delar av lagen som fortfarande gäller över 50 år gammal. 

Rättspraxis är ett samlingsbegrepp för tidigare vägledande domstolsavgöranden och är en rättskälla i Sverige. Inom upphovsrätten har rättspraxis en viktig betydelse. Bland annat för att förstå utvecklingen inom området och hur skyddet fungerar i praktiken.

I en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) kom domstolen fram till att det var grov oaktsamhet som var orsaken till ett upphovsrättsintrång. Konsekvensen blev därför ett bötesbelopp. 

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

Vi skriver och granskar avtal till fastpris digitala juristerna