Information om reklamation som är en lagstadgad rättighet

Det är bra för företag och företagare att känna till information om reklamation som är en lagstadgad rättighet i Sverige. 

Allmän information om reklamation och reklamationsrätten i Sverige

Inledande information om reklamation

Köpare har rätt att reklamera produkter eller tjänster inom svensk rätt såväl som EU-rätt. En reklamation betyder att köparen klagar på något fel i den köpta tjänsten eller produkten. Reklamation kan ske av olika anledningar och sker ofta direkt till säljaren. En rekommendation är att reklamera skriftligen, exempelvis via e-post. Då kan det vara enklare att bevisa att reklamationen har genomförts samt när reklamationen blev skickad till säljaren. 

Vid en godkänd reklamation, kan köparen ha rätt till olika åtgärder, beroende på felet eller bristen i den reklamerade varan eller tjänsten. Nedan följer mer information om reklamation och reklamationsrätten i Sverige.

Reklamationsfrist

Konsumenter har upp till tre år på sig att reklamera fel, vilket framgår av Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen. Detta är kallat för reklamationsfrist. 

Näringsidkare som köper lös egendom från andra företag, har istället en kortare reklamationsfrist, som är två år enligt köplagen. Dessutom är köplagen dispositiv, vilket innebär att det går att avtala bort lagbestämmelserna i sin helhet eller avtala om sämre villkor.

Om en konsument köper fast egendom (mark/jord) är det istället jordabalken som är aktuell och vid sådana fall är reklamationsfristen tio år.

Reklamera efter reklamationsfristen

Som ovan nämnt behöver en köpare reklamera en produkt eller tjänst inom den gällande reklamationsfristen. Däremot är det i vissa fall tillåtet att göra en reklamation efter att reklamationsfristen har löpt ut. Vid sådana fall behöver säljaren ha handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Exempelvis om en produkt har sådana brister att det innebär en stor risk för konsumentens hälsa. Denna regel gäller också vid köp av fast egendom.

Köpare måste precisera felet vid en reklamation

När en köpare reklamerar ett fel måste det preciseras i reklamationen som blir lämnad till säljaren. Detta framgår bland annat av bestämmelser i CISG konventionen. Med andra ord måste köparen ange vad som är fel, för att reklamera på ett behörigt sätt. 

I ett mål hade en köpare gjort en reklamation, men meddelade inte vad felet var. Därför ansåg Högsta domstolen i mål NJA 1919 att det inte utgjorde en behörig reklamation. Däremot behöver köparen inte veta exakt vad felet beror på, vart felet ligger eller hur det har uppstått.

Rätt att begära avhjälpande eller omleverans

En konsument har rätt att begära avhjälpande eller omleverans om det är fel i varan. Däremot finns det ingen sådan regel vid köp av fast egendom, eftersom det av naturliga orsaker är svårt att erbjuda ny mark som uppfyller avtalet.

Om köparen är en näringsidkare, har säljaren i vissa fall rätt att välja vilken åtgärd som ska vidtas oavsett vad köparen begär, under förutsättning att den åtgärd säljaren väljer utförs på säljarens bekostnad. Detta framgår av reglerna i köplagen. 

Enligt konsumentköplagn framgår istället att en säljare inte har rätt att fritt välja mellan åtgärderna omleverans eller avhjälpande. Detta beror på att det är konsumenten som har rätt att välja mellan åtgärderna, under förutsättning att de kan ske utan att säljaren behöver betala en oskälig hög kostnad. Men säljaren har rätt att undersöka felet innan omleverans.

Häva ett köp och begära skadestånd

För att en konsument ska få häva ett köp behöver felet vara av väsentlig betydelse. Innan en konsument har rätt att häva köpet, har säljaren rätt att först avhjälpa felet. Säljaren kan exempelvis reparera varan, leverera en ny vara eller ge ett prisavdrag. Dessutom är det möjligt att komma överens om att säljaren ska stå för kostnaderna om konsumenten reparerar varan hos en annan aktör istället. För att konsumenten ska få skadeståndsersättning från säljaren, måste det ha uppkommit en skada på grund av felet. Det kan exempelvis vara så att felet har medfört andra kostnader för konsumenten och vid sådana fall kan det vara aktuellt att begära skadestånd för att täcka dessa kostnader. 

Det är viktigt att konsumenten inte förstör den reklamerade produkten ännu mer efter genomförd reklamation, genom att till exempel fortsätta använda den trots att det är något fel. Vid sådana fall kan konsumenten få stå för en del av förlusten. Med andra ord ska inte konsumenten förvärra problemet. 

Dessutom är det viktigt att reklamationen sker inom skälig tid från och med upptäckten. Även fast reklamationsrätten är tre år för konsumenter, kan inte en konsument upptäcka ett fel vid köpet men reklamera det två år senare.

Mer information om att reklamera tjänster

Det går att reklamera en tjänst bland annat om resultatet inte:

– är fackmässigt utfört,

– uppfyller avtalet,

– är i enlighet med eventuella tillämpliga säkerhetsföreskrifter, eller

– motsvarar det som säljaren angivit i sin reklam.

Rättigheter för konsumenter vid reklamation av tjänster

Om en konsument anlitar ett företag för att utföra en tjänst och den utförda tjänsten är felaktig enligt något av ovanstående exempel eller någon annan giltig anledning till en reklamation, har konsumenten ett antal rättigheter. Konsumenten kan:

– vänta med att betala tills att säljaren har åtgärdat felet.

– begära att säljaren ska avhjälpa felet, vilket inte ska kosta något för konsumenten. Däremot behöver inte säljaren göra detta, om det skulle resultera i en för stor kostnad för säljaren.

– begära ett prisavdrag som motsvarar att få felet åtgärdat. Exempelvis kan säljaren stå för kostnaderna för att någon annan ska åtgärda felet.

– i sista hand, häva köpet.

Konsumenter har rätt att hålla inne hela eller en del av eventuell återstående betalning vid en reklamation. Detsamma gäller vid förseningar som inte beror på konsumenten själv. Dessutom har en konsument rätt att häva ett köp om en försening är av en väsentlig betydelse för konsumenten. Därefter kan konsumenten också ha rätt till skadestånd från säljaren, men vid sådana fall måste det ha inträffat en ekonomisk skada för konsumenten. Konsument har också rätt till skadestånd om säljaren förstör något i samband med att denne utför en tjänst.

Ersättning vid avbeställning

Om en konsument avbeställer en tjänst som inte är slutförd, har säljaren rätt till ersättning från konsumenten. Ersättningsbeloppet ska motsvara den del av arbetet som säljaren har utfört. Dessutom kan säljaren få skadestånd om det är så att de inte kunnat ta andra uppdrag på grund av avtalet med konsumenten och därmed förlorat en intäkt. Däremot måste det ha skett en ekonomisk förlust för att säljaren ska kunna få skadestånd.

 

MEr information om att reklamera produkter

En konsument har rätt att reklamera en produkt när det föreligger ett ursprungligt fel såvida konsumenten meddelar säljaren inom en skälig tid, eftersom reklamationsrätten kan gå förlorad annars. Säljaren har en skyldighet att ta emot reklamationer och det är inte samma sak som garanti. En säljare kan erbjuda en garanti även fast det inte är något lagkrav, men det har ingen inverkan på reklamationsrätten.

Bevisbörda vid reklamation av produkt

Om en konsument reklamerar en produkt inom sex månader, är det säljaren som behöver bevisa att skadan har uppkommit efter köptillfället, för att säljaren inte ska bära ansvar för felet. Sker reklamationen efter sex månader, är det istället konsumenten som måste bevisa att det är ett ursprungligt fel och att felet inte beror på konsumenten.

Säljarens skyldigheter vid ursprungliga fel

En säljare har följande skyldigheter om det visar sig vara ett ursprungligt fel i produkten:

– avhjälpa felet genom att reparera produkten eller byta ut den och leverera en ny produkt,

– ge konsumenten ett prisavdrag,

– ersätta konsumenten för att denne ska gå till någon annan aktör för reparation,

– häva avtalet och därmed återbetala konsumenten,

– betala skadestånd om det har uppstått någon skada för konsumenten. Exempelvis om konsumenten har rest flera gånger till och från butiken under processen.

Precis som en konsument behöver reklamera en produkt inom en skälig tid från och med upptäckten eller när felet borde ha blivit upptäckt, ska säljaren åtgärda felet inom en skälig tid.

Reklamation av samma återkommande fel

En konsument har inte rätt att direkt häva ett köp bara för att någonting är fel, såvida felet inte är av väsentlig betydelse. Säljaren har rätt först avhjälpa felet, genom att till exempel reparera produkten ifråga. Däremot behöver konsumenten inte acceptera att säljaren avhjälper felet igen, om samma fel uppstår på nytt. Vid sådana fall har konsumenten rätt att istället häva avtalet och därmed få tillbaka pengarna. Observera att felet ska vara samma minst två gånger för att detta ska gälla. Detta är något som bland annat Allmänna reklamationsnämnden (ARN) uttalat i ett ärende som handlade om hävning efter flera reparationstillfällen av fel.

Kostnadsfria reparationer och byten

När en konsument reklamerar en produkt, ska det ske utan kostnad för konsumenten såvida det inte innebär en för stor kostnad eller börda för säljaren. Om säljaren inte kan avhjälpa felet genom en reparation eller omleverans av ny produkt, har konsumenten rätt att få ett prisavdrag. Beloppet ska vid sådana fall motsvara värdeminskningen som felet medför.

Exempel på kostnader som säljaren kan behöva stå för vid reklamationer:

– Om konsumenten behöver resa till och från butiken för att säljaren ska kunna utföra reparationen,

– När konsumenten går miste om inkomst på grund av att denne måste utföra reklamationen. Exempelvis behöva ta ledigt från sitt jobb, eftersom konsumenten behöver träffa reparatören. Vid sådana fall går konsumenten miste om lönen och därmed innebär det en inkomstförlust,

– Om felet på produkten resulterar i att annan egendom får skador. Exempelvis om en konsument köper ett nytt badkar med ett fel som orsakar läckage, vilket i sin tur har orsakat vattenskador i badrummet.

Begränsa skadorna

Om en konsument upptäcker ett fel men fortsätter använda produkten så att skadan blir värre, kan det påverka reklamationen. Med andra ord kan konsumenten vid sådana fall få stå för förlusten som är orsakad av den fortsatta användningen av produkten.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

Allmän information om köprätten i Sverige