Lojalitetsprincipen inom juridik och avtalsrätt

Lojalitetsprincipen inom juridik och avtalsrätt

Lojalitetsprincipen är en princip inom juridik och avtalsrätt. Exempelvis är det också en EU-rättslig princip. Inom EU innebär principen att medlemmarna ska tillämpa och genomföra EU-rätten lojalt.

Lojalitetsprincipen inom juridik och avtalsrätt

Avtal som gäller under en längre tid, kräver ofta lojalitet mellan parterna. Syftet är att göra det enklare för en avtalsuppfyllelse och tanken är att avtalsparterna ska hjälpa varandra att få så mycket som möjligt. Med andra ord att parterna ska ta vara på bägges intressen, och inte bara sitt egna. Men detta gäller såvida det inte kräver en för stor uppoffring, så som en stor kostnad för den ena parten eller liknande.

Lojalitetsprincipen i doktrin

Doktrin i norden är enig om att lojalitetsplikt är en allmän princip om lojalitet. I många laglydelser framgår det att intresset hos motparten ska vara taget i beaktande. Men lojalitetsprincipen står inte med i avtalslagen uttryckligen. Däremot främjar ett flertal bestämmelser i avtalslagen, lojal samverkan mellan parterna.

Ofta går det att hitta principer i förarbeten, domstolsavgöranden eller doktrin.

Det bör noteras att lojalitetsprincipen inte är detsamma som lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare och utgör en naturlig del av anställningsavtalet.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Sammanfattning av information om avtalsrätt.

Allmänna avtalsrättsliga principer.

Löftesprincipen och kontraktsprincipen.

Principen om avtalsbundenhet – Pacta sunt servanda.