Upphovsrätten när upphovsmannen avlider

Vad som händer med upphovsrätten när upphovsmannen avlider, är att upphovsrätten övergår till arvtagare. Upphovsrätt är en immaterialrätt, som uppstår i samband med att verket blir skapat. Det kan både vara ett konstnärligt verk, såsom en bild eller en film, eller ett litterärt verk som exempelvis en bok.

Med andra ord innebär upphovsrätten att upphovsmannen har en ensamrätt till verket. Därför får upphovsmannen själv bestämma vem som får framställa verket. Däremot gäller det inte om det är för ett privat bruk.

Dessutom har upphovsmannen rätt att bli namngiven vid användning av verket, vilket är kallad för den ideella rätten. Det innebär också att verket som är upphovsrättsligt skyddat, inte får bli använt i ett sammanhang där det kan vara kränkande för upphovsmannen. 

Vad som händer med upphovsrätten när upphovsmannen avlider 

Upphovsrätten kan bli överlåten genom både testamente samt arv. Så länge en person med upphovsrätt lever, gäller upphovsrätten för denne. Därefter gäller upphovsrätten i 70 år från och med att upphovsmannen har avlidit. Efter det, är verket inte längre verket skyddat och därför är det tillåtet att använda det, utan att behöva få tillstånd. Däremot kan det fortfarande vara bra att namnge den som var upphovsmannen för verket. Oavsett om upphovsrätten har upphört eller inte, är det inte tillåtet att använda det om det kan resultera i att verket blir kränkt. 

Upphovsrätt uppstår formlöst och automatiskt, till skillnad från patent. När ett verk blir skapat som uppfyller kraven för upphovsrätt, blir det ett skyddsobjekt i samband med skapandet. Därefter är det skyddat under hela upphovsmannens livstid samt 70 år därefter. Efter att upphovsmannen avlider, är det arvingarna som äger rättigheterna. 

Med andra ord finns det inget register där en person kan se efter om ett verk har upphovsrätt eller inte. Till skillnad från exempelvis patent. Ett problem som kan uppstå är att veta om något uppfyller kraven för upphovsrätt, eftersom det inte ger någon registrering som utgör ett bevis. Det är enbart domstol som kan göra en sådan bedömning.