Vi förklarar juridiska ord och begrepp på ett lättförstått sätt. Det är viktigt att företagare förstår betydelsen av juridiska ord och begrepp, eftersom juridiken berör alla delar inom företagande. Det är viktigt att alla personer, fysiska och juridiska, följer våra svenska lagar. Genom att vi beskriver och förklarar juridiska ord, kan fler personer lära sig mer om juridik på ett enkelt sätt. Eftersom vi vill att det ska vara enkelt att förstå lagarna, för att kunna följa dem. För oss är det viktigt att dela med oss av vår kunskap. Vi jurister har ett samhällsansvar och vi bryr oss mycket om våra medmänniskor. Därför har vi startat våra gratis juridikskolor i våra sociala medier. Juridikskolorna är helt gratis att använda och innehåller mycket intressant och lärorikt innehåll. Där svarar vi på frågor och informerar om juridiska nyheter. Juridikskolorna finns i våra sociala medier på LinkedIn, Facebook och Instagram.

Avkastning

Avkastning beskriver hur mycket en tillgång har ökat i värde från en tidigare tidpunkt. Det är ett ekonomiskt begrepp som kortfattat innebär det någon tjänar på en investering. Negativ avkastning,…

Fortsätt läsa Avkastning

Transformering

Transformering av konvention till nationell lag sker ofta. Det är möjligt att tillämpa internationella konventioner i nationell lagstiftning genom transformering. Exempelvis kan detta också ske genom inkorporering, bland annat kommer…

Fortsätt läsa Transformering

Inkorporering

Inkorporering av internationell konvention i svensk lag betyder att en internationell överenskommelse blir införd i sin helhet och oförändrad i den nationella lagen. Exempelvis är regeringens förslag om att barnkonventionen…

Fortsätt läsa Inkorporering

Fusion

Fusion betyder att minst två bolag blir till ett. Detta är motsatsen till så kallad fission. Fusion är en ekonomisk och juridisk term. Sammanslagningen av bolagen sker genom att samtliga…

Fortsätt läsa Fusion

Fission

Fission betyder delning av ett bolag till flera bolag. Fusion innebär en sammanslagning av två eller flera bolag. Detta innebär att bolagen blir ett bolag. Fission sker genom att ett…

Fortsätt läsa Fission

Dubbelförsäkring

Dubbelförsäkring betyder att någon har flera av samma försäkring, hos två eller flera försäkringsbolag. Detta är tillåtet enligt Försäkringsavtalslagen (2005:104). Flera av samma försäkring ger dock inte rätt till dubbel…

Fortsätt läsa Dubbelförsäkring

Värdepapper

Ett löpande skuldebrev är en form av värdepapper. Värdepapper är en handling eller skriftlig urkund, som utgör bevis för någons lagliga rätt till pengar. I vardagligt tal är värdepapper ett…

Fortsätt läsa Värdepapper

Fordran

Fordran är en tillgång. Den innebär ett krav på en förpliktelse som en person eller företag har gentemot en annan person eller företag. Den som har en fordran är i…

Fortsätt läsa Fordran

Medling

Medling är ett sätt att hantera olika former av konflikter mellan parter. Exempelvis tvist mellan makar, skolelever, arbetsgivare och arbetstagare, brottsoffer och gärningsman m.fl. Syftet med medling är att parterna…

Fortsätt läsa Medling

Lyckta dörrar

Lyckta dörrar betyder detsamma som ”stänga dörrar”. Detta innebär att dörrarna till rättegångssalen inte är offentlig för allmänheten, utan att rättegången istället är belagd med sekretess. Man kan ha delar…

Fortsätt läsa Lyckta dörrar

Urkund

En urkund är en typ av skriftlig bevisning i original om något. En urkund utgör en bevishandling för att bevisa någonting, exempelvis någons identitet. Exempel på vanliga urkunder är bland…

Fortsätt läsa Urkund

Revision

Revision innebär en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Revisorer utför revision. Enligt aktiebolagslagen ska revisor utföra revision enligt god revisionssed. I Sverige finns regler för revision…

Fortsätt läsa Revision