Många personer bor utomlands och saknar testamente digitala juristerna lagval

Revision

Revision innebär en oberoende granskning och uttalande om information eller vissa förhållanden. Revisorer utför revision. Enligt aktiebolagslagen ska revisor utföra revision enligt god revisionssed. I Sverige finns regler för revision i flera lagar. Det är även bra att ingå ett avtal vid anlitandet av en revisor.

Revision innebär i korthet att bokföring, bokslut, årsredovisning samt företagsledningens förvaltning blir granskade. Revisorernas arbete blir därefter avslutade med en skriftlig revisionsberättelse.

Genom revision av företagets balans- och resultaträkning, kan en revisor intyga ställningen i företaget och att resultat är korrekt redovisat. Detta kan ses som en granskning gjord för företagets intressenter om företagets ställning. Revision syftar till att skapa förtroende till företaget, genom att revisorn granskat bokföringen m.m. och intygat dess riktighet.

Skillnaden mellan revision och redovisning

Revision innebär en oberoende granskning av räkenskaper. Exempelvis bokföring, resultat och balansrapporter, årsredovisning m.m. Revisorer utför revision.

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Redovisning innebär alltså utförandet av självaste arbetet med att upprätta räkenskaperna. Entreprenören kan utföra detta själv eller med hjälp av en redovisningskonsult. Redovisningskonsulter kan vara auktoriserade, men det är inget krav, snarare en kvalitetsstämpel.

En redovisningskonsult arbetar med att hjälpa företag att bokföra alla affärshändelser, hantera löneredovisningen, skicka in skattedeklarationer, upprätta bokslut m.m. Redovisningen blir sedan granskad vid revision.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss