You are currently viewing Transformering

Transformering

Transformering av konvention till nationell lag sker ofta. Det är möjligt att tillämpa internationella konventioner i nationell lagstiftning genom transformering. Exempelvis kan detta också ske genom inkorporering, bland annat kommer barnkonventionen att bli inkorporerad i svensk lag år 2020. Transformering sker genom att att ändra, upphäva eller anta svensk lagstiftning. Eftersom den svenska lagen har blivit transformerad, är det den svenska lagen som blir tillämpbar i svenska fall.

Transformering kan ske, exempelvis om någon svensk lag skulle strida mot FN:s konvention om funktionsnedsatta personer och rätten till självbestämmande.

Riksdagen godkände att regeringen skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i början av december år 2008. Dessutom anslöt Sverige sig till ett frivilligt extra protokoll till den internationella konventionen. Protokollet innebär att den person som upplever att sina rättigheter blir kränkta, kan lämna in sitt klagomål till en särskild övervakningskommitté. I Sverige började denna konvention att gälla den 14 januari 2009.

Om svensk lag skulle strida mot konventionen, måste den bli avskaffad eller ändrad. Om det inte finns någon svensk gällande lag som innehåller sådana rättigheter, måste en ny lag bli införd. På så sätt blir svensk lag transformerad till den internationella konventionen ifråga.

Hur sker transformering av konvention till nationell lag?

Transformering sker genom att ändra och anpassa bestämmelserna i en nationell lag till konventionen. Därav är ett krav för att genomföra en transformering av en internationell konvention, att den nationella lagen blir anpassad till konventionen. Exempelvis får lagen inte strida mot bestämmelserna i konventionen, utan lagen ska istället bli anpassad till bestämmelserna i konventionen. Vid en konflikt mellan konventionen och den svenska lagen är det lagen som har företräde.