En urkund är en typ av skriftlig bevisning i original om något

En urkund är en typ av skriftlig bevisning i original om något. En urkund utgör en bevishandling för att bevisa någonting, exempelvis någons identitet.

Exempel på vanliga urkunder är bland annat intyg, kontrakt, biljetter, legitimationer, körkort, pass och protokoll. Den som urkunden är ämnad för ska vara en bestämd person, som även ska framgå av handlingen ifråga. Det är vanligt att myndigheter utfärdar urkunder till enskilda personer, exempelvis migrationsverket.

Urkundsförfalskning är ett brott

Den som förfalskar en urkund gör sig skyldig till brottet urkundsförfalskning. För att en sådan gärning ska vara brottslig, måste det föreligga fara i bevishänseende. Det innebär att det ska vara sannolikt att det förfalskade, kan bli uppfattat som äkta. Det är alltså faran i bevishänseendet som är av betydelse, oavsett om användningen av urkundsförfalskningen lyckades eller inte.

Urkundsförfalskning kan ske genom att skriva annan, verklig eller påhittad persons namn. En urkund är en typ av skriftlig bevisning i original och får inte bli förfalskad. Det kan också ske genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller skapa en falsk urkund. Urkundsförfalskning föreligger även om någon ändrar eller fyller ut en äkta urkund.

Exempel på urkundsförfalskning

Ett exempel är om någon ändrar namnet på ett pass för att vilseleda migrationsverket. Detsamma gäller om någon ändrar beloppet på ett inbetalningskort. Brottet kan ge upp till två års fängelse.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss