Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen

Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen och att lika fall ska bli behandlade lika. Principen innebär dock inte att alla beslut ska vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika, ska bli bedömda på samma sätt.

Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen

Denna princip finns i vår grundlag Regeringsformen och lyder enligt följande

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”

Principen blir även följd inom den Europeiska unionsrätten. Detta innebär att alla medlemsländer inom EU måste följa principen vid sin myndighetsutövning.

Likhetsprincipen och proportionalitetsprincipen är ytterligare två viktiga principer inom straffrätten

Förutom likhetsprincipen, är legalitetsprincipen också en oerhört viktig princip. Den innebär att ingen kan bli straffad för en handling som inte är brottslig vid tidpunkten för handlingen. Principen innebär kort sagt inget straff utan lag, och det innebär att en handling måste vara brottslig enligt lagen, för att någon ska bli straffad för handlingen. Likhetsprincipen och legalitetsprincipen är två centrala principer inom straffrättens område.

Proportionalitetsprincipen är också viktig inom straffrätten. Den innebär att det ska råda balans mellan mål och medel. Därför ska olika intressen bli ställda mot varandra, exempelvis samhällets intresse och individens integritet.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss