Chef köpte swimingpool med företagskortet digitala juristerna

Medling

Medling är ett sätt att hantera olika former av konflikter mellan parter. Exempelvis tvist mellan makar, skolelever, delägare, arbetsgivare och arbetstagare, brottsoffer och gärningsman m.fl. Syftet med medling är att parterna själva ska lösa tvisten. Medlingen sker normalt under ledning av en opartisk person, exempelvis ordförande, medlare eller förlikningsman.

Medling kan även ske inom vissa brottmål

Medling sker även inom brottmål. Exempelvis då ungdomar snattat från en butik. I sådana fall får får ungdomen be om ursäkt till butiksägaren. Butiksägaren får i sin tur komma till tals för att diskutera händelsen med ungdomen. Utgångspunkten vid medling är att parterna själva ska lösa sin konflikt och samarbeta för att komma fram till en lösning.

Medling är frivilligt

Medlingsprocessen är frivillig och parterna får när som helst begära ett avbrytande av processen. Medling är ett sätt att hantera olika former av konflikter mellan parterna. Processen är ofta sekretessbelagd vilket gör att parterna kan känna trygghet. Fokuset ligger på framtiden och när parterna beslutat om en lösning tillsammans, ska parterna upprätta ett skriftligt avtal med beslutet.

Alla parter kan begära medling

Samtliga parter i en tvist har rätt att begära medling. Medling kan dock endast bli aktuellt under förutsättning att samtliga parter godkänner det. Vem som helst av parterna kan lämna förfrågan om medling. Detta förutsätter ett godkännande från samtliga övriga parter.

Medling är frivilligt och om någon av parterna begär ett avbrytande, ska medlingen upphöra. Därför är det viktigt att parterna faktiskt vill nå en överenskommelse. Om någon vill att medlingen ska upphöra, fortsätter processen i sådana fall i domstol. En förutsättning för medling är att det måste vara tal om ett tvistemål eller brottmål där parterna kan nå en överenskommelse om saken.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss