Vilken domstol en stämningsansökan ska skickas till

En vanlig fråga är vilken domstol en stämningsansökan ska skickas till. En stämningsansökan är en begäran om parterna ska ta upp tvisten hos tingsrätten, som ska döma målet. Den som vill att tingsrätten ska pröva en tvist ska lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Ansökan om stämning sker via tingsrättens hemsida.

Vilken domstol stämningsansökan ska skickas till

Huvudregeln är följande: En stämningsansökan är en begäran till tingsrätten. Part ska skicka stämningsansökan till den tingsrätt där motpartens styrelse har sitt säte. Om motparten är en privatperson, ska parten istället skicka stämningen dit motparten var folkbokförd den 1 november föregående år. På Tingsrättens hemsida finns en sökfunktion. Genom sökfunktionen kan kontaktuppgifter till de olika tingsrätterna runt om i landet finnas. Därefter kommer tingsrätten att skicka stämningen till motparten.

Avgifter för stämningsansökan

Avgifterna för stämningsansökan varierar beroende på ersättningskravets storlek. För belopp under 23 250 kr är ansökningsavgiften 900 kr, och för krav över det beloppet är avgiften 2 800 kr.

En stämningsansökan är en begäran om att tingsrättens ska besluta i en tvist

Inlämning av stämningsansökan kan ske per e-post men måste även ske i pappersform med underskrift. En stämningsansökan ska innehålla specifik information om ärendet och det är viktigt att ansökan är fullständig och korrekt formulerad.

Vanligt exempel på anledning till stämning

Det är många stämningar som handlar om avtalsbrott. Exempelvis för att en part bryter mot någon bestämmelse i ett aktieägaravtal eller samarbetsavtal. Det kan även bero på andra anledningar.

Vi rekommenderar att avtala om ett vite i avtal, för att få ersättning för avtalsbrott och eventuellt undvika tvist i domstol. I vissa fall täcker dock inte vitesbeloppet skadan som avtalsbrottet innebär och då kanske tvisten måste bli löst av domstol. Det är också möjligt att avtala om både vite och skadestånd vid avtalsbrott. I sådana fall utgår skadestånd för att täcka skada som överstiger vitesbeloppet. Skadeståndet ska bli beräknat i kronor i förhållande till skadan som avtalsbrottet orsakat.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss