Aktieöverlåtelseavtal

Aktieöverlåtelseavtal

I ett aktieöverlåtelseavtal skriver parterna villkoren som gäller för en aktieöverlåtelse. När en aktieägare överlåter aktier till någon annan, ska parterna ingå ett sådant avtal. Överlåtelsen kan ske genom köp, arv eller gåva. Det finns många viktiga saker att tänka på för köpare som ska köpa aktier eller ett helt aktiebolag. Exempelvis blir köpare ansvariga för ett aktiebolags tillgångar och skulder vid köp av hela bolaget.

Vanligt innehåll i ett aktieöverlåtelseavtal

Ett aktieöverlåtelseavtal ska innehålla uppgifter om vilka parterna är, fullständigt namn eller firma, adresser, person eller organsiationsnummer osv. I avtalet ska det också framgå hur många aktier överlåtelsen avser och vilket bolag aktierna tillhör. Dessutom ska köpeskillingen stå med i avtalet, det vill säga priset som köparen betalar för aktierna.

Parterna kan även avtala om olika villkor som gäller för köpet av aktierna. Exempelvis om aktierna är behäftade med något förbehåll enligt bolagsordningen eller aktieägaravtal.

Det kan även villkorat att överlåtaren har rätt att köpa tillbaka aktierna till ett pris som motsvarar aktiernas nominella värde vid aktiebolagets bildning. Detta är vanligt att ha med exempelvis om köparen avser att sälja aktierna inom fem (5) år från det datum köparen blev aktieägare i Aktiebolaget.

I ett aktieägaravtal kan det kan även villkoras att aktierna ska vara köparens enskilda egendom och att de inte får bli till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

ANMÄL “VERKLIG HUVUDMAN” TILL BOLAGSVERKET

Det är viktigt att komma ihåg att anmäla en part som äger mer än 25% av ett aktiebolags aktier till Bolagsverket såsom “verklig huvudman” för aktiebolaget. Avgiften är 250 kr. Bolagsverket vill nämligen känna till vilka aktieägare som kan ha ett bestämmande inflytande över ett aktiebolag.

TVIST

Om det skulle uppstå en tvist kan parterna vända sig till allmän domstol eller skiljedom för att få saken prövad av oberoende domare.