Aktieöverlåtelseavtal för överlåtelse av aktier

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett avtal för överlåtelse av aktier och reglerar villkor som gäller vid en överlåtelse av aktier. När en aktieägare överlåter aktier till någon annan, ska parterna ingå ett sådant avtal.

Överlåtelsen kan ske genom köp, arv eller gåva. Det finns många viktiga saker att tänka på för köpare som ska köpa aktier eller ett helt aktiebolag. Exempelvis blir köpare ansvariga för ett aktiebolags tillgångar och skulder vid köp av hela bolaget.

Här kan du läsa mer om viktiga saker att tänka på vid köp av ett aktiebolag.

Vanligt innehåll i ett aktieöverlåtelseavtal

Ett aktieöverlåtelseavtal är ett avtal för överlåtelse av aktier och ska innehålla uppgifter om vilka parterna är, fullständigt namn eller firma, adresser, person- eller organsiationsnummer osv.

I avtalet ska det också framgå hur många aktier överlåtelsen avser och vilket bolag aktierna tillhör. Dessutom ska köpeskillingen stå med i avtalet, det vill säga priset som köparen betalar för aktierna.

Parterna kan även avtala om olika villkor som gäller för överlåtelsen av aktierna. Exempelvis om aktierna är behäftade med något förbehåll enligt bolagsordningen eller aktieägaravtal.

Parterna kan även avtala om att överlåtaren har rätt att köpa tillbaka aktierna till ett förbestämt pris exempelvis om mottagaren av aktierna avser att sälja aktierna inom fem (5) år från det datum denne blev aktieägare.

I ett aktieägaravtal kan det kan även framgå att aktierna ska vara mottagarens enskilda egendom och att de inte får bli till giftorättsgods genom äktenskapsförord.

Här kan du läsa mer om vad som sker om aktier inte är enskild egendom tillhörande delägare som är gift.

Anmäl ”verklig huvudman” till Bolagsverket

Det är viktigt att komma ihåg att anmäla en part som äger mer än 25% av ett aktiebolags aktier till Bolagsverket som “verklig huvudman” för aktiebolaget. Bolagsverket vill nämligen känna till vilka aktieägare som kan ha ett bestämmande inflytande över ett aktiebolag.

Tvist mellan parterna

Om det skulle uppstå en tvist kan parterna vända sig till allmän domstol eller skiljedom för att få saken prövad av oberoende domare.