Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar om deras egendom. Äktenskapsförordet bestämmer fördelningen av egendom vid en eventuell framtida skilsmässa. Ett äktenskapsförord är bindande mellan makar.

Om makarna inte skriver något äktenskapsförord, får de lika stor del var av all egendom som är giftorättsgods vid skilsmässa. Det har ingen betydelse hur mycket var och en av makarna äger, därför att allt som är giftorättsgods, blir fördelat emellan dem i två lika stora delar.

ETT ÄKTENSKAPSFÖRORD ÄR ETT AVTAL MELLAN MAKAR OM EGENDOM

Privatpersoner kan behöva avtal för att skydda sina tillgångar exempel genom ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet kan gälla aktier i ett bolag, tidigare bostadsköp eller annan tillgång som maken vill skydda för en eventuell skilsmässa. Det är möjligt att ha flera äktenskapsförord gällande. I sådana fall är det viktigt att förtydliga att de tidigare äktenskapsförorden också gäller. Alla äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara formellt giltiga.

GÖRA AKTIER TILL ENSKILD EGENDOM GENOM ÄKTENSKAPSFÖRORD

Många företagare vill skydda sitt företag och sina andelar. Detta kan ske genom att kräva att delägarna ska förordna att aktierna ska vara enskild egendom genom äktenskapsförord. På så sätt ingår inte aktierna vid en bodelning, eftersom de inte utgör giftorättsgods.

Det är vanligt att ha med ett sådant krav i aktieägaravtal. Då brukar det framgå att om någon av delägarna ingår äktenskap, ska aktierna vara enskild egendom. Konsekvensen av att en delägare inte gör aktierna till enskild egendom kan bli en dyr affär. Eftersom aktierna är giftorättsgods och en av makarna får ta el av dessa, måste delägarna köpa ut den maken som fått del av aktierna vid skilsmässan.