Viktigt att tänka på som köpare av ett aktiebolag

Köpare av ett aktiebolag övertar ansvaret för hela aktiebolaget

Det är viktigt att tänka på att köpare av ett aktiebolag övertar ansvaret för hela aktiebolaget. Detta innebär att den nya ägaren är ansvarig för aktiebolagets bokföring, skulder och tillgångar.

Köparen kan även bli ansvarig för eventuella brister och fel i aktiebolaget, på grund av dess tidigare verksamhet och styrelse. Därför är det viktigt att säljaren lämnar information om eventuella garantier i aktieöverlåtelseavtalet.

Aktieöverlåtelseavtal är ett köpeavtal

Vid aktieförsäljning är det bra att teckna ett aktieöverlåtelseavtal, för att reglera villkoren av köpet. Ett aktieöverlåtelseavtal utgör även ett bevis om att köpet har skett. Det är även viktigt att läsa igenom avtalet innan det parterna skriver under det, eftersom avtalet är bindande för både köpare och säljare efter signering.

Vite och skadestånd vid avtalsbrott

Det är också viktigt att tänka på vad som sker om någon av parterna brister i att uppfylla avtalet. Vi rekommenderar att avtala om ett vite (bötesbelopp), eftersom det är mest effektivt.

Ett vite är ett förbestämt belopp som ska bli betalt till motparten vid avtalsbrott. Det är också möjligt att kombinera en vitesklausul med en skadeståndsklausul.

Skillnaden emellan dessa är att för att få ett vite behöver motparten endast bevisa att ett avtalsbrott har skett. För att få skadestånd måste den skadelidande parten göra en uträkning av skadans storlek.

Tvist mellan säljare och köpare av ett aktiebolag

Om det skulle uppstå en tvist mellan säljare och köpare av ett aktiebolag kan parterna vända sig till allmän domstol eller skiljedom för att få saken prövad av oberoende domare.