Konsekvenser av kontraktsbrott eller avtalsbrott

Det finns olika konsekvenser av kontraktsbrott eller avtalsbrott, beroende på vad som står i avtalet och vilken typ av kontraktsbrott det gäller. Ett kontraktsbrott, även kallat avtalsbrott, betyder att en avtalspart har brutit mot avtalet.

Bestämma konsekvenser av kontraktsbrott eller avtalsbrott i avtal

Det går att skriva i avtalet att den part som bryter mot avtalet, ska betala ett vite och/eller skadestånd till motparten. Om det står med en bestämmelse om vite (förbestämt bötesbelopp) i ett kontrakt och det går att bevisa ett kontraktsbrott, ska den part som brutit mot kontraktet, betala vitessumman till den andra parten.

Står det med en skadeståndsklausul, måste storleken på skadan beräknas i kronor. Det är enklare att få skadestånd för direkta kostnader. Men i vissa fall kan skadestånd för indirekta skador också utgå, om inte annat särskilt har blivit avtalat. Det brukar vara mer problematiskt att komma fram till ett skadeståndsbelopp.

Fördelen med att ha med både en vites- och skadeståndsklausul i avtalet, är att om skadan uppgår till ett högre belopp än vitesbeloppet, ska parten som bryter mot avtalet också betala resterande belopp i form av skadestånd.

Det är även möjligt för parterna att fritt bestämma om andra konsekvenser av avtalsbrott, som de är överens om.

Stämma part i domstol för kontraktsbrott

Ytterligare konsekvenser av kontraktsbrott eller avtalsbrott är att den skadelidande parten har möjlighet att stämma den avtalsbrytande parten i domstol. Då ska en stämningsansökan bli inskickad till en allmän domstol, exempelvis tingsrätten.

En rättsprocess är dock tidskrävande och kan bli en dyr process. Därför kan parterna istället försöka att komma överens genom en intern förlikning. Vi rekommenderar alltid att försöka komma överens med motparten om en smidigare lösning ifall det är möjligt. Om parterna kan komma överens om en lösning, bör parterna skriva ner överenskommelsen i ett avtal och signera det.

Vanliga typer av kontraktsbrott och konsekvenser av kontraktsbrott

Om parterna avser en konsument (privatperson) och en näringsidkare (företag), finns vissa bestämmelser i lagen som anger vad som ska ske vid kontraktsbrott. Främst gäller bestämmelserna i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Dessa är lagbestämmelser som näringsidkare måste följa. Det är inte tillåtet att avtala om sämre villkor än vad som framgår i dessa lagar.

Köparens rätt att reklamera fel

Vid fel på en vara eller tjänst måste köparen reklamera det till säljaren inom skälig tid. Reklamation ska ske från och med att köparen upptäckt eller bör ha upptäckt felet.

Om det är en konsument som köper från en näringsidkare gäller 3 års reklamationsrätt. Inom EU gäller att en konsument kan reklamera en vara inom minst 2 år.

Gäller köpet mellan två företag eller två privatpersoner, har köparen rätt att reklamera varan inom 2 år.

Köparens dröjsmål med betalning

Det finns inget krav på att reklamation ska göras inom en viss tid när det gäller dröjsmål med betalning. Om köparen är i dröjsmål med betalning, har säljaren rätt att kräva betalning. Även detta utgör ett kontraktsbrott eller avtalsbrott. Exempelvis kan säljaren vända sig till inkasso eller kronofogden och har även rätt till påminnelseavgifter och ränta. Säljaren måste häva köpet om denne vill att köpet ska återgå. Då krävs det att dröjsmålet är ett väsentligt avtalsbrott för säljaren. I sådana fall kan säljaren även få rätt till skadestånd från konsumenten.

Säljarens dröjsmål med leverans

Om en säljare är i dröjsmål med leverans, har köparen rätt till olika åtgärder. Köparen har rätt att hålla inne betalningen eller kräva att säljaren fullgör köpet. Ytterligare ett alternativ är att köparen har rätt att häva köpet. Detta gäller ifall dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen. Köparen kan även ha rätt att kräva skadestånd för kostnader som uppstått på grund för förseningen.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Behöver du hjälp med att skriva eller granska ett avtal? Vi säljer våra tjänster till fasta och rimliga priser som alltid inkluderar samtal med en jurist.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Sammanfattning av information om avtalsrätt.

Prislista med våra vanligaste avtal.