Avtal om framtida köp eller försäljning

Det är möjligt att ingå avtal om framtida köp eller försäljning av exempelvis aktier. Med andra ord är det giltigt att avtala om att prestationerna ska ske senare. Ett praktiskt exempel är om en person betalar för varor som denne ska få om sex (6) månader. Leveransen sker då alltså inte vid samma tidpunkt som betalningen, men är giltigt eftersom båda är överens om detta. 

Inom företagsvärlden är det vanligt att teckna optionsavtal. Det innebär att man tecknar ett avtal som ger rätt till framtida förvärv av aktier till ett förbestämt pris, men det inte innebär en skyldighet att köpa aktierna. Parten som tecknat ett optionsavtal är också bunden av att fullfölja avtalet, om den andre parten väljer att förvärva aktierna enligt optionsavtalet. 

I ett optiosnavtal är det normalt att skriva med en tidpunkt som personen måste bestämma sig inom. Inom juridiken är det kallat för optionernas löptid. Efter att löptiden har förfallit, är det inte längre ett bindande avtal. 

Avtal om framtida köp eller försäljning av fastighet

Ett undantag från giltigheten av avtal om framtida förvärv eller överlåtelser, är avtal om framtida köp eller försäljning av en fastighet. Sådana avtal är inte giltiga eller juridiskt bindande enligt principen pactum de contrahendo.

Ett sådant avtal utgör ett otillåtet avtal som inte är juridisk bindande mellan avtalsparterna. Detta har sin grund i att avtalet om överlåtelse eller köp av fastighet måste följa de legala formkraven som framgår i Jordabalken. I avtalet måste det enligt formkraven, bland annat, framgå en överlåtelseförklaring där säljaren uttryckligen anger att fastigheten överlåtes till köparen.

En central anledning till varför det inte är giltigt med avtal om framtida köp eller försäljning av fastighet, är för att det inte får uppstå osäkerhet kring vem som är ägare av en fastighet. Syftet är alltså att undvika oklarhet kring äganderätten av en fastighet. Detta framgår av ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2002 s.467). Enbart den som är registrerad ägare av fastigheten hos Lantmäteriet, genom inteckning, är den som är den rätte ägaren.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss