Kan ett anställningsavtal innehålla vilka villkor som helst?

Villkor i ett anställningsavtal

Många av villkoren i ett anställningsavtal är styrda av lagen och i vissa fall av kollektivavtal. Ett anställningsavtal kan inte innehålla vilka villkor som helst.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd innehåller vissa rättigheter och skyldigheter, som inte går att avtala bort. Arbetsgivaren är skyldig att följa lagen och får inte erbjuda sämre villkor än vad lagen föreskriver. Enligt 6§ i LAS framgår vad ett skriftligt anställningsavtal ska innehålla.

Kollektivavtal

Det är också viktigt att den anställde tar reda på om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal. Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Det är arbetsgivaren och en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund som ingår ett kollektivavtal.

Kollektivavtalet utgör då den lägsta gränsen för de villkor som får gälla på arbetsplatsen. Kollektivavtalet är detsamma för alla arbetsgivare som ansluter sig till det. I avtalet finns många olika delar reglerade, exempelvis lön, semester, pension, uppsägning m.fl. Många kollektivavtal innehåller även bestämmelser om olika typer av försäkringar.

Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal, måste villkoren i anställningsavtalet stämma överens med villkoren i kollektivavtalet. Det innebär många olika fördelar att ha ett kollektivavtal, eftersom det mesta då finns reglerat sedan tidigare. Dessutom erbjuder många av fackförbunden stöd till arbetstagare och arbetsgivare som är anslutna.

Annan tvingande lagstiftning

Dessutom finns det tvingande arbetsrättsliga lagar som innehåller bestämmelser om exempelvis rätten till semester, semesterersättning eller bestämmelser om tider för uppsägning.

Oskäliga avtalsvillkor kan bli ogiltigförklarade

Om anställningsvillkoren är oskäliga, kan de bli ogiltigförklarade av domstol om den anställde väcker talan mot arbetsgivaren. Därav är det viktigt att arbetsgivare försäkrar sig om att skriva ett korrekt anställningsavtal med sina anställda. Det är viktigt att anställningsavtalet är formulerat på ett enkelt sätt, så att både arbetsgivare och arbetstagare förstår innehållet. Anställningsavtalet ska också uppdateras vid behov. Det kan även innehålla fler bestämmelser, om exempelvis tystnadsplikt, lojalitetsplikt och konkurrensklausuler.