Förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet

Det är möjligt att reglera ett förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet i ett aktieägaravtal som aktieägare ingår. Detsamma gäller i anställningsavtal och olika typer av samarbetsavtal. Det innebär ett förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet eller att på annat sätt vara involverad i konkurrerande verksamhet.

Konkurrensförbudens formulering och omfattning

Ett konkurrensförbud kan exempelvis innebära att någon inte får syssla med konkurre­rande verksamhet under viss tid under och efter avtalstiden. I sådana fall gäller det vanligtvis både förbud mot att anta anställning hos konkurrent och att starta eget liknande bolag.

Konkurrensförbud kan vara formulerade på olika sätt och formuleringen avgör dess omfattning.

Ett konkurrensförbud kan även gälla under olika omständigheter och det är möjligt att formulera vissa undantag från en sådan klausul. Det är då viktigt att undantagen är tydligt formulerade, för att förhindra framtida missförstånd.

Skälig eller oskälig tid

Det är värt att uppmärksamma att en bestämmelse om konkurrens måste gälla under en ”skälig tid”, dvs rimlig tid. I många fall har domstolen ansett det vara i högst 2 år.

Om konkurrensförbudet gäller längre än så, finns det en risk att tiden kan bli jämkad vid domstol. Det kan ske, om domstolen anser det vara oskäligt att hindra någon från att arbeta med konkurrerande verksamhet under längre tid än så.

Exempelvis skulle det kunna vara oskälig att i ett anställningsavtal förbjuda en elektriker att anta anställning hos annan konkurrerande elfirma under 10 år, om denne inte vill vara anställd längre. Det skulle innebära att elektrikern inte har möjlighet att arbeta inom sin profession under 10 år, vilket är oskäligt.

Syftet med konkurrensförbud

Syftet med ett konkurrensförbud är att det ska fungera som en trygghet för ena parten. I många fall innebär ett samarbete att parterna får kännedom om varandras arbetssätt, rutiner och annan viktig kunskap. Därför är det många som vill vara skyddade mot att samarbetspartner inte påbörjar arbete eller samarbete med någon konkurrent.

Brott mot ett konkurrensförbud

Ett brott mot konkurrensförbudet i ett avtal innebär ett avtalsbrott. I avtal är det vanligt att parterna på förhand bestämmer vad konsekvensen ska vara.

Konkurrensförbud är oftast förenat med förbestämt vitesbelopp (bötesbelopp) som ska bli utbetalat till motparten vid brott mot konkurrensförbudet. Det är även möjligt att avtala om att både vite och skadestånd ska utgå eller annan konsekvens.

Anställda och lojalitetsplikten

En arbetstagare kan arbeta deltid på fler än en arbetsplats. Men en arbetstagare som vill anta anställning hos en konkurrent, måste först diskutera det med sin nuvarande arbetsgivare. Det ska se innan arbetstagaren påbörjar sådan konkurrerande anställning.

Om det inte sker, strider arbetstagaren mot lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten innebär en tyst och underförstådd plikt att handla lojalt mot sin arbetsgivare.

Denna plikt finns inte utskriven i lagen och inte heller nödvändigtvis i anställningsavtal, men gäller ändå. Den omfattar bland annat ett förbud mot att arbetstagaren konkurrerar mot arbetsgivaren.

Tanken med lojalitetsplikten är att den ska förhindra att arbetstagare på något sätt skadar arbetsgivare. Genom att anta anställning hos en konkurrent, finns risk att affärshemligheter blir röjda till konkurrenten, såsom kundregister, ritningar eller liknande vilket inte är önskvärt sett ur arbetsgivarens perspektiv.

Av den anledning är det vanligt att även anställningsavtal innehåller olika former av konkurrensklausuler.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss