You are currently viewing Lojalitetsplikten – arbetstagare – arbetsgivare

Lojalitetsplikten – arbetstagare – arbetsgivare

Arbetstagare måste följa lojalitetsplikten

Lojalitetsplikten gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare. Plikten utgör en naturlig del av anställningsavtalet och finns inte nedskriven som en regel. Däremot är lojalitetsplikten ofta beskriven i rättspraxisförarbeten och doktrin.

Arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare ingår alltså som ett led i anställningsavtalet som sådant, oavsett om plikten uttryckligen är formulerad i avtalet eller inte.

Syftet med lojalitetsplikten

Syftet med plikten är att skydda arbetsgivaren och den innebär ett antal olika förpliktelser.

Arbetstagaren får exempelvis inte på något sätt skada arbetsgivaren eller dennes verksamhet. Dessutom ska arbetsgivarens intressen gå framför arbetstagarens. Arbetstagaren får inte heller agera illojalt på något sätt.

Arbetstagaren ska exempelvis handla lojalt, genom att ha en god arbetsmoral, prestera på arbetet, respektera tystnadsplikter och andra policys som råder, visa integritet samt i övrigt visa omsorg och aktsamhet i arbetet.

Arbetstagare som bryter mot lojalitetsplikten

Lojalitetsplikten upphör oftast när anställningen upphör, om inget annat särskilt har blivit avtalat. Detta innebär att lojalitetsplikten även gäller under uppsägningstiden.

Den som gör sig skyldig till illojalitet kan även riskera att bli stämd. Illojalitet bryter mot anställningsavtalet och därmed även mot lagen om anställningsskydd, då det utgör ett brott mot anställningsavtalet.

Arbetstagare som agerar illojalt kan även riskera att bli uppsagd av personliga skäl eller bli avskedad.

Arbetsgivaren kan stämma en arbetstagare vid allmän domstol och kan yrka på skadestånd. Vid brott mot lojalitetsplikten utgår normalt skadestånd.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss