Låta någon annan företräda ett handelsbolag

Det är tillåtet att låta någon annan företräda ett handelsbolag genom att bolaget upprättar en prokura. Detsamma gäller även ett kommanditbolag, som är en form av handelsbolag. Det är även möjligt för personer som bedriver enskild firma att utfärda en prokura till någon annan som därmed får rätt att företräda näringsverksamheten. Däremot är det inte tillåtet för aktiebolag att utfärda en prokura.

En prokura är en handelsfullmakt. Den som har fått rätt att agera i enlighet med prokuran är kallad för prokurist. En prokurist kan vara en juridisk person eller en fysisk person. Det kan även vara flera personer som tillsammans kan använda prokuran i egenskap av prokurist (kollektivprokura).

Det är möjligt att låta någon annan företräda ett handelsbolag

En prokura behöver inte vara skriftlig eller registrerad för att vara giltig. Däremot är det bra om den är skriftlig, eftersom det bland annat innebär att prokuristen får företräda näringsverksamheten inför myndigheter och domstolar.

En prokurist får dock inte göra vad som helst genom en prokura. Till exempel får prokuristen inte överlåta en tomträtt som bolaget äger, såvida denne inte får ett särskilt bemyndigande. Prokuralagen innehåller de regler som gäller för prokuror.

Det är Bolagsverket som tar emot registreringar av en prokura via sin e-tjänst Verksamt.se. En fördel med att prokuran är registrerad, är att det blir lättare för prokuristen att stryka sin behörighet gentemot tredjeman. Dessutom är det enkelt att återkalla den utfärdade prokuran. Observera att det inte är möjligt att reglera att prokuran enbart ska avse en viss typ av ärenden, till exempel ”postärenden”.

En annan typ av fullmakt som förekommer inom företag är en ställningsfullmakt. Denna typ av fullmakt uppstår automatiskt genom en persons ställning i företaget. Exempelvis har en säljare i en elektronikbutik rätt att sälja mobiltelefoner till kunder, även fast denne inte är bolagets registrerade firmatecknare. Vid sådana fall ingår arbetstagaren avtal med kunder för företagets räkning genom sin ställningsfullmakt.