Bevisvittnen som vittnen av avtal

Avtalsparter kan frivilligt väljer att ha med bevisvittnen som vittnen av avtal, för att styrka parternas signering eller något annat. Huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal inte behöver bli bevittnade för att vara giltiga. Bevittning av avtal är mestadels frivillig.

Däremot finns det undantag från ovanstående. Det finns nämligen ett fåtal avtal som kräver vittnen för att vara giltiga enligt svensk lag. Dessa avtal är testamente, framtidsfullmakt, erkännande av faderskap och överlåtelse av fastighet.

Fördel med bevisvittnen som vittnen av avtal

Utöver ovanstående avtal, finns det inga krav i lagen på att andra avtal måste vara bevittnade för att vara giltiga. Detta innebär att exempelvis äktenskapsförord, aktieägaravtal, samarbetsavtal och övriga avtal är giltiga även utan vittnen.

Det är dock alltid positivt att ha personer som bevittnar ett avtal, när två eller flera parter ingår avtal. I vissa fall kan parterna själva bestämma att ett avtal ska bevittnas i bevissyfte. Sådana vittnen är då kallade för bevisvittnen. Bevisvittnen som vittnen i avtal kan styrka olika saker genom sin signering av avtalet.

Exempelvis kan bevisvittnen styrka att parterna:

  • har legitimerat sig vid signering,
  • frivilligt har signerat avtalet,
  • är överens om avtalets innehåll,
  • var vid sina sinnens fulla bruk vid signering,
  • närvarat tillsammans och signerat avtalet samtidigt m.m.

Genom bevisvittnen kan en eventuell framtida tvist om avtalets riktighet undvikas, eftersom bevisvittnen kan gå i god för riktigheten av underskrifterna. Det blir därmed svårare att hävda att avtalet är ogiltigt på grund av att signaturen är förfalskad eller liknande omständighet.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

När parterna signerar ett avtal, blir de bundna av villkoren i avtalet. Därför är det mycket viktigt att försäkra sig om att innehållet i avtalet är tydligt och att parterna är överens om innehållet.

Vi arbetar med att skriva avtal och att granska avtal till ett fast pris. I priset ingår alltid samtal och genomgång med en jurist, som förklarar avtalets innehåll och innebörd samt vilka effekter det kan få i praktiken. Dessutom ingår korrigering/komplettering av avtalet vid behov.

Här kan du se vår prislista med de vanligaste avtalen vi skriver.

Om du har ett avtal du vill få granskat kan du mejla det till granskning@digitalajuristerna.se inklusive ditt namn och telefonnummer. Vi kommer då att kika igenom avtalet och göra en bedömning av omfattningen. Därefter kontaktar vi dig och lämnar ett fast pris för arbetet. Då får du möjlighet att välja om vi ska bli anlitade för uppdraget.