Emission innebär utgivning av värdepapper

Emission innebär utgivning av värdepapper. Ett typiskt exempel på värdepapper är aktier som tillhör ett aktiebolag. Emission innebär alltså att styrelsen i ett aktiebolag beslutar om att ge ut nya aktier. Det är vanligt förekommande inom aktiebolag som vill få in mer kapital.

Nyemission

Emission innebär utgivning av värdepapper. Ett aktiebolag kan få in mer kapital genom så kallad nyemission. En nyemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier.

Nyemission innebär dock att antalet aktier i bolaget blir fler, vilket leder till en utspädning, som innebär att varje aktie motsvarar en mindre andel av bolaget, än innan emissionen. En nyemission ska bli anmäld till Bolagsverket och det kan ske elektroniskt via e-tjänsten Verksamt.

Nyemission kan även avse sk. konvertibler eller teckningsoptioner, utöver ”vanliga” aktier. Konvertibler innebär lån, som antingen kan bli återbetald eller omvandlad till nya aktier. Optioner ger innehavaren rätt att köpa aktier under en viss bestämd period till ett på förhand bestämt pris.

Fondemission

När ett aktiebolag omvandlar sina befintliga medel (pengar) till aktiekapital, är det kallat för en fondemission. Vid en fondemission tillkommer dock inget nytt kapital till bolaget, som vid exempelvis en nyemission. En fondemission sker alltså som en ren bokföringsåtgärd, där man omvandlar ”fritt eget kapital” till ”bundet eget kapital”.

En fondemission kan ske med eller utan att ge ut nya aktier. Om några nya aktier inte blir utgivna ut i samband med en fondemission, får de befintliga aktieägarna en högre andel av aktiekapitalet, vilket innebär att de får ett högre kvotvärde.

En vanlig anledning till varför styrelsen i bolag fattar beslut om fondemission är för att företaget kanske växer och behöver bli mer ekonomiskt stabilt. Eller så kanske de vill visa en bättre kreditvärdighet inför börsnotering eller liknande. Ytterligare en anledning kan vara att försöka få ner kursen på aktierna, vilket kan ske genom att dela ut nya aktier i samband med en emission av detta slag. På så vis sjunker värdet på aktierna, då aktiekapitalet blir fördelat på nya aktier. En fondemission innebär kort sagt att kapitalet blir knutet hårdare till företaget, eftersom fritt bundet kapital inte får bli utdelat.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss