Tvist betyder att två eller flera parter inte kommer överens

Tvist kan bli löst genom skiljedom, förlikning, medling eller allmän domstol. Tvist betyder att två eller flera parter inte kommer överens. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan en domstol pröva tvisten. Det blir då kallat för ett tvistemål.

Tvist kan bli löst genom skiljedom, förlikning, medling eller allmän domstol

Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar och tvister inom familjen. Den som väcker talan mot någon, dvs. den som lämnar in stämningsansökan om ett tvistemål till domstol, är kallad för kärande och motparten för svarande.

Tvist mellan näringsidkare och konsument

Konsumenter anses vara den svagare parten i förhållandet till näringsidkaren. Därför finns skyddsregler i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Näringsidkare måste följa lagarna.

Om en konsument hamnar i en tvist med en näringsidkare, kan konsumenten göra en anmälan till Konsumentombudsmannen (KO), som bevakar marknaden och försvarar konsumenternas intressen mot företag i domstol. KO arbetar för att företag ska följa lagarna och för att konsumenternas rättigheter ska respekteras.

KO tillhör konsumentverket, som finns i Karlstad och har ca 190 anställda. Konsumentverket består av tre avdelningar: konsumentskydd, konsumentstöd samt verksamhetsstöd.

De arbetar med tillsyn, kontroller, information, vägledning, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.

De har en bra upplysningstjänst för privatpersoner som heter ”Hallå konsument”. Där kan konsumenter finna svar på vanliga frågor och svar om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. 

Tvist mellan två företag om en produkt eller tjänst

När två näringsidkare tvistar om en produkt, är det främst köplagen som är aktuell lagstiftning. Där finns regler om leverans, förseningar, betalningstidpunkter och mycket mer.

När två företag tvistar om en tjänst, blir det däremot lite otydligare vart i lagen de ska vända sig. Det finns nämligen inte någon specifik lag som gäller vid köp av tjänst mellan två näringsidkare.

I första hand är det därför villkoren i avtalet mellan parterna som reglerar vad som ska gälla. Om något avtal inte finns, eller om det är otydligt i vissa delar, ska parterna eller domaren ta hänsyn till parternas gemensamma vilja och avsikt.

Om parterna inte skulle komma överens och tvist skulle kvarstå, kan de vända sig till praxis inom den bransch företagen tillhör, för att söka vägledning i hur andra brukar göra där.

Köplagen kan även bli använd för att söka svar i hur tvisten ska bli löst, även om lagen avser egendom/produkter och inte tjänster.

I sista fall kan parterna vända sig till tingsrätten som är en allmän domstol, för att slutligt avgöra tvisten. Tvist kan bli löst genom skiljedom, förlikning, medling eller allmän domstol.

Tvistelösning genom skiljedom istället för allmän domstol

Tvister kan även bli lösta och avgjorda genom så kallat skiljeförfarande i skiljedomstol. Det är möjligt för två företag att på förhand avtala om att en eventuell tvist ska bli löst genom allmän domstol eller via skiljeförfarande, exempelvis Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. En sådan avtalsbestämmelse är kallad för skiljeklausul.

Skillnaderna mellan skiljeförfarande och vanlig förhandling i domstol

Skiljeförfarandets process är reglerat i lagen. Skiljeförfarande erbjuder en snabb och effektiv lösning på tvisten och en skiljedom är giltig och verkställbar i fler än 150 länder.

Vid ett skiljeförfarande måste minst en av domarna vara opartisk och obunden. Parterna har dessutom möjlighet att tillsammans bestämma om hur processen ska bli genomförd.

Något som skiljer en skiljedom från en dom i allmän domstol, är att tvisten blir löst privat och konfidentiellt. Detta betyder att tvisten blir behandlad under sekretess. Inga av handlingarna blir offentliga handlingar. Därför kan man säga att tvisten blir avgjord bakom lyckta dörrar, som betyder stängda dörrar. Då får ingen obehörig tillträde till förhandlingarna. Till skillnad från vanligt domstolsförfarande, där allmänheten har rätt att närvara.

Ännu en skillnad mellan skiljedom och allmän domstol är att ett beslut i skiljedom inte kan bli överklagat.

Fördelarna med skiljedom är att det oftast går snabbare än vanligt domstolsförfarande och att tvisten enbart bli avgjord en gång, utan möjlighet att bli överklagad. Ytterligare en fördel är att parterna själva kan välja skiljemän som är specialister inom det område tvisten berör.

Nackdelarna med skiljeförfarande är att det kan bli kostsamt, eftersom skiljemännen ska bli betalda av parterna (en domstol tar inte betalt för tjänstemännens arbete). Exempelvis är ordförandens arvode mellan 4000-8000€ och medskiljemännens arvode är ca 4200 €. 

Tvistelösning genom förlikning

Det är dessutom möjligt att avgöra en tvist genom intern förlikning mellan parterna. Det innebär att parterna själva kommer överens om en lösning. Sedan skriver parterna ner överenskommelsen i ett förlikningsavtal, som båda parter signerar. På så vis kan en tvist bli löst utan skiljedom eller allmän domstol.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss