Rättskällor i Sverige

Det finns flera rättskällor i Sverige. Rättskälla är ett samlingsbegrepp för de källor som ska bli beaktade för att komma fram till vad som utgör gällande rätt.

Rättskällor i Sverige

I Sverige är följande rättskällor: lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja.

Högst upp i hierarkin över rättskällorna kommer lagar. Det innebär att det är lagtext som i första hand ska bli beaktad för att komma fram till den gällande rätten.

Om gällande rätt inte kan finnas i lagar, går man vidare och söker svar i förarbeten.

Finner man ej gällande rätt där, fortsätter man söka vidare i nästkommande rättskälla som är rättspraxis.

Om inte dessa rättskällor ger vägledning för att finna gällande rätt, kan man slutligen söka svar i doktrin på området eller undersöka sedvänja.

Rättskälla är ett samlingsbegrepp

Olika rättskällor ger oftast olika svar och perspektiv kring vad som är gällande rätt. Lagtexten är oftast generellt formulerad, förarbeten beskriver syftet med lagtexten.

Rättspraxis är domstolsavgöranden från Högsta domstolen som kan bli använda i framtida liknande ärenden.

Doktrin analyserar gällande rätt. Sedvänja är bland annat de handlingssätt som normalt blir utförda, utan att de finns nedskrivna i form regler.

Rättskällor finns till för att utreda och bestämma gällande rätt. Genom rättskällorna kan den gällande rätten bli analyserad utifrån olika perspektiv.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss