You are currently viewing Förarbeten

Förarbeten

Förarbeten är ett samlingsbegrepp för alla de dokument som ingår i förberedelserna till att en lag ska bli stiftad.

De vanligaste förarbetena är bland annat utredningar, propositioner och betänkanden, som blir skrivna av regeringen, riksdagens utskott, lagråd eller departement.

Förarbeten brukar även bli kallade för ”lagmotiv” och i Sverige är förarbeten en egen rättskälla

Förarbeten är ett samlingsbegrepp

En lag är ofta kort och generellt formulerad. Ofta även utan beskrivning om hur lagen ska bli tillämpad i specifika situationer. Sådan information finns istället oftast i förarbeten till lagen.

Förarbeten är ett samlingsbegrepp och består av olika dokument och uttalanden. För att förstå hur en lag ska bli tillämpad, är det bra att läsa lagens förarbeten.

Syftet med förarbeten

Syftet med förarbeten är att beskriva bakgrunden till lagen, dess syfte, varför den blev införd, hur den ska bli tolkad och tillämpad i praktiken samt övrig information kopplat till lagen.

Förarbeten är mycket viktiga, eftersom de talar om de bakomliggande tankarna kring en lag. De förklarar varför lagen finns och vad den är tänkt att påverka.

Ju utförligare förarbeten, desto bättre kan man förstå lagstiftarens vilja. Därför är det viktigt att nya lagar blir motiverade, för att jurister och domare ska tillämpa lagen korrekt. Om det inte finns tydliga förklaringar, finns det risk att lagen tillämpas felaktigt, vilket inte är bra.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss