You are currently viewing Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen är en viktigt rättssäkerhetsprincip som gäller i Sverige. Den innebär att åtgärder inte ska gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, i varje enskilt fall. Detta är en princip som alla myndigheter måste följa. Proportionalitetsprincipen innebär att myndigheter inte får använda mer ingripande åtgärder än nödvändigt. Åtgärder får inte vara mer ingripande än vad som krävs i ärendet. Det ska också råda en balans mellan mål och medel.

Proportionalitetsprincipen innebär att det ska råda en balans mellan mål och medel

Enligt principen ska olika intressen bli vägda och ställda mot varandra. Exempelvis samhällets krav på säkerhet å ena sida, och individens rätt till integritet å andra sidan.

Denna princip ska särskilt Polisen beakta. Den framgår av polislagen och även i rättegångsbalken. Den ska bli beaktad vid exempelvis hemlig rumsavlyssning, häktning och övervåld. Denna princip är också mycket central inom den så kallade folkrätten. Då ska risken för civilbefolkningen bli vägd mot stridsmetoder, eller att angriparen måste avstå från anfall.

Det är viktigt att väga två intressen mot varande, för att se om en åtgärd är proportionerlig. Detta är det stora huvudsyftet med proportionalitetsprincipen. Om en åtgärd inte är proportionerlig ska den inte bli använd. Om den har blivit använd, kan domstolen utreda ärendet och eventuell skadestånd kan bli betald till den skadelidande parten.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss