Ett avtal är en överenskommelse mellan minst två parter

Ett avtal är en överenskommelse mellan minst två parter. Avtal kan bli utformade och uppstå på många olika sätt. Det är få som vet vad ett avtal faktiskt innebär. Många tror att det är ”kontraktet” i fysisk form, men egentligen utgörs avtalet av avtalsparternas ord, vilja och handlingar.

Ett avtal är en överenskommelse mellan minst två parter

Vi ingår flera tusentals avtal i vår vardag, utan att vi tänker på det. Både fysiska och juridiska personer kan vara avtalsparter. Huvudprincipen i svensk avtalsrätt är att ett avtal skapas genom överensstämmande anbud och accept, inom acceptfristen. Avtal kan vara både skriftliga och muntliga och kan även uppstå genom handlingar.

Benefika och onerösa avtal

Ett avtal kan vara sk. benefikt eller oneröst:

Benefika avtal innebär att enbart den ena parten är förpliktigad att göra något. (ex. vid gåva, dvs. ena parten ger).

Onerösa avtal innebär att båda parter i avtalet utbyter något värde till varandra och är ömsesidigt förpliktigade. Exempelvis att en säljare utger en vara till en köpare, och köparen utger betalning för varan till säljaren. Parterna har i detta fall utväxlat värden med varandra och utfört motprestationer.

Formalavtal

Formalavtal innebär att avtalen måste uppfylla specifika formkrav enligt lagen för att vara giltiga. Exempelvis måste ett avtal som handlar om att köpa fastighet vara skriftligt enligt bestämmelser i jordabalken. Ett muntligt avtal om sådant köp är därmed inte giltigt.

Det skriftliga köpekontraktet måste dessutom innehålla uppgift om fastigheten, priset, en överlåtelseförklaring, båda parternas underskrifter samt två vittnen som också undertecknar kontraktet. Om dessa krav inte blir uppfyllda, är köpet ogiltigt.

Ytterligare ett formkrav är att ett testamente måste vara skriftligt upprättat samt bevittnat av minst två personer.

Kategorier av personer som inte kan ingå avtal

För fysiska personer, finns vanligtvis fyra kategorier som inte får ingå avtal. Dessa är: psykiskt sjuka, underåriga, personer som har förvaltare och de som är försatta i konkurs.

Om en minderårig ingår avtal eller en person under påverkan av psykisk störning, blir avtalet ogiltigt. Då ska prestationerna gå åter så långt det är möjligt eller ersättning motsvarande dess värde. Dessa regler är till för att skydda underåriga och psykiskt sjuka från att ingå dåliga avtal.

I vissa fall har dock omyndiga rätt att ingå avtal med bindande verkan. Exempelvis har ungdomar som fyllt sexton år har rätt att bestämma över pengar de själva tjänat.

Reglerna om personer försatta i konkurs är till för att skydda borgenärer.

När avtalstiden löper ut

När parter ingår ett avtal, bestämmer de hur länge avtalet ska gälla (avtalstiden). Parterna kan bestämma att avtalet ska bli förlängt med X månader, efter avtalstidens slut om ingen av parterna har sagt upp det.

Viktigt att tänka på är att ett konsumentavtal inte får förlängas per automatik med en för lång ny avtalstid. De gällande villkoren för automatisk förlängning av konsumentavtal framgår i lagen (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.

Ett tidsbestämt avtal kan även löpa ut vid avtalstidens utgång, utan att det blir förlängt. Då upphör avtalsförhållandet mellan parterna att gälla, och parterna är inte längre juridiskt bundna till avtalet. Undantag från denna huvudregel kan gälla, om det i avtalet exempelvis framgår att bestämmelser om sekretess eller konkurrensförbud ska gälla viss tid efter avtalstidens utgång.

När ett avtal löper ut kan det alltså antingen bli förlängt om det står med i avtalet, eller så upphör avtalsförhållandet mellan parterna. Om parterna är överens, kan de förhandla fram ett nytt avtal efter att det gamla avtalet har löpt ut.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss