villkor i ett anställningsavtal digitala juristerna

Avtal

Ett avtal är en överenskommelse mellan minst två parter. Avtal kan bli utformade och uppstå på många olika sätt. Det är få som vet vad ett avtal faktiskt innebär. Många tror att det är ”kontraktet” i fysisk form, men egentligen sker avtal av orden, viljan och handlingarna.

Ett avtal är en överenskommelse mellan minst två parter

Vi ingår flera tusentals avtal i vår vardag, utan att vi tänker på det. Både fysiska och juridiska personer kan vara avtalsparter.

Huvudprincipen i svensk avtalsrätt är att ett avtal skapas genom överensstämmande anbud och accept, inom acceptfristen.

Avtal kan vara både skriftliga och muntliga och kan även uppstå genom handlingar.

Benefika och onerösa avtal

Ett avtal kan vara sk. benefikt eller oneröst.

Ett benefikt avtal, innebär att bara den ena parten är förpliktigad att göra något. (ex. vid gåva, dvs. ena parten ger).

Ett oneröst avtal, innebär att båda parter i avtalet utbyter något värde till varandra och är är ömsesidigt förpliktigade. Exempelvis att en säljare utger en vara till en köpare, och köparen utger betalning för varan till säljaren. Parterna har i detta fall utväxlat värden med varandra och utfört motprestationer.

Formalavtal

Formalavtal innebär att avtalen måste uppfylla specifika formkrav enligt lagen för att vara giltiga. Exempelvis måste köp av fastighet vara skriftliga.

För att ett köp av fast egendom ska vara giltigt, måste det finnas skriftligt köpekontrakt. Köpeavtalet måste innehåller vissa specifika uppgifter enligt lagen (Formkrav). Ett muntligt avtal om köp av en villa är därför inte giltigt.

Det skriftliga köpekontraktet måste innehålla uppgift om fastigheten, priset, en överlåtelseförklaring, båda parternas underskrifter samt två vittnen som också undertecknar kontraktet. Om dessa krav inte blir uppfyllda, är köpet ogiltigt.

Ytterligare ett formkrav är att ett testamente måste vara skriftligt och att det måste bli bevittnat av minst två personer.

Kategorier av personer som inte kan ingå avtal

För fysiska personer, finns vanligtvis fyra kategorier som inte får ingå avtal. Dessa är: psykiskt sjuka, underåriga, personer som har förvaltare och de som är försatta i konkurs.

Om en minderårig ingår avtal eller en person under påverkan av psykisk störning, blir avtalet ogiltigt. Då ska prestationerna gå åter så långt det är möjligt eller ersättning motsvarande dess värde. Dessa regler är till för att skydda underåriga och psykiskt sjuka från att ingå dåliga avtal.

I vissa fall har dock omyndiga rätt att ingå avtal med bindande verkan, exempelvis har ungdomar som fyllt sexton år har rätt att bestämma över pengar de själva tjänat. Reglerna om personer försatta i konkurs är till för att skydda borgenärer.

När ett avtal löper ut

När parter ingår ett avtal, bestämmer de hur länge avtalet ska gälla (avtalstiden). Parterna kan bestämma att avtalet ska bli förlängt med X månader, efter avtalstidens slut om ingen har sagt upp det. Ett avtal får dock inte förlängas per automatik med en för lång ny avtalstid.

Ett avtal kan även löpa ut i sin helhet, utan att det blir förlängt. Då upphör avtalsförhållandet mellan parterna att gälla, och parterna är inte längre juridiskt bundna till avtalet.

När ett avtal löper ut kan det alltså antingen bli förlängt om det står med i avtalet, eller så upphör avtalsförhållandet mellan parterna. Om parterna är överens, kan de förhandla fram ett nytt avtal efter att det gamla har löpt ut.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss