Fysiska och juridiska personer kan lämna anbud

Både fysiska och juridiska personer kan lämna anbud. Ett anbud betyder i juridisk mening samma sak som ett affärsförslag eller en offert. Både fysiska personer och företag kan lämna anbud. Anbudet kan bli lämnat både skriftligen eller muntligen, till en eller flera motparter som ska besvara anbudet inom skälig tid.

Vi rekommenderar alltid skriftliga anbud, eftersom det är enklare att bevisa. Det kan även vara bra att skriva hur länge anbudet gäller. I juridiskt språk kallas det för acceptfrist.

Om någon acceptfrist inte finns, gäller att svaret på anbudet ska bli meddelat ”inom skälig tid”. Det är en bedömning som måste bli gjord i varje enskilt fall med beaktandet av samtliga omständigheter.

Ett anbud är bindande, som både fysiska och juridiska personer kan lämna

Ett anbud betyder ett affärsförslag eller en offert som en part lämnar till någon annan. Anbudet ligger ofta till grund för ett framtida avtal mellan parterna.

Den part som lämnar ett anbud, är bunden av anbudet så fort det bli lämnat till motparten. Därefter måste motparten svara ja eller nej på motpartens anbud inom en skälig tid för att parterna ska ingå ett avtal. Parterna ingår ett avtal, när den andra parten accepterar anbudet. 

En part som mottagit ett anbud kan även lämna en oren accept, som innebär ett nytt anbud baserat på den föregående anbudet.

Tvistelösning

Om parterna hamnar i en tvist angående ett anbud bör det i första hand föröka bli löst internt mellan parterna genom nya överenskommelser. Ett avtalsbrott kan dock innebär att någon av parterna vill stämma motparten. Stämningsansökan ska i sådana fall bli lämnad till tingsrätt.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss