Sekretessavtal är till för att hemlighålla information

En anledning till varför ett sekretessavtal behövs i vissa situationer, är för att hemlighålla viss information. Genom ett sekretessavtal går det att avtala om sekretesstiden och vad som är omfattat av sekretess.

Företag har stor nytta av sekretessavtal för att det är nödvändigt för att hemlighålla information. Det finns ett grundskydd i lagen som ska skydda företagshemligheter. Men i många fall är det tyvärr otillräckligt, eftersom lagen inte reglerar detaljerna som förekommer i enskilda situationer.

Konsekvenserna av att inte ha ett sekretessavtal är varierande. Det beror på hur viktigt det är för överlämnaren av informationen att den inte blir spridd till obehöriga. Vi rekommenderar företag att skriva ett sekretessavtal inför förhandlingar eller samarbeten. Det kan få stora konsekvenser om hemlig information når ut till exempelvis konkurrenter eller andra obehöriga personer.

Utan ett sekretessavtal blir det svårt att kräva kompensation för skada eller liknande, om någon sprider hemlig information. I ett sekretessavtal är det möjligt att på förhand avtala om en konsekvens vid brott mot sekretessen. Exempelvis kan parterna avtala om skadeståndsklausul och vitesklausul. Vill parterna ha med både och, måste det stå med i avtalet klart och tydligt. Det är extra viktigt att upprätta ett sekretessavtal vid förhandlingar, för att det inte finns något skydd för affärsidéer. Ett sekretessavtal kan vara nödvändigt för att hemlighålla viss information.

Tvister kan bli lösta genom Allmän domstol, men då blir handlingarna offentliga. Därav är det i vissa fall bäst att en tvist bli löst via Skiljedom, som kan vara en sekretessbelagd tvistelösningsmetod.