Automatisk förlängning av avtal för konsumenter

Hej, är det tillåtet med automatisk förlängning av avtal för konsumenter? Vissa företag där man beställer exempelvis en tjänst i 24 månader, förlänger automatiskt avtalet med 12-24 månader om inte konsumenten säger upp avtalet inom en viss tid. Jag undrar om det är skäligt att en konsument aktivt behöver säga upp ett avtal för att det inte automatiskt ska bli förlängt under en så pass lång tid? 

Automatisk förlängning av avtal för konsumenter 

Svar: Enskilda fall kan kräva enskilda bedömningar av en domstol, men här är en kort sammanfattning av ett liknande fall från hovrätten. Rättsfallet är RH 2011:20, om du är intresserad av att läsa om ärendet mer djupgående. 

Kort sagt handlar det om att en person beställt en tjänst engående spärrning av kreditkort. Beställningen av tjänsten skedde över telefon och det skedde en automatisk förlängning med ett år när avtalsperioden var slut, vilket konsumenten tyckte var oskäligt. Fallet blev prövat av domstol och hovrätten konstaterade att det i vissa fall är okej med automatisk förlängning. Detta gäller såvida det är av intresse för konsumenten, vilket är ovanligt och att det inte gällde i detta fall. Att personen behöver säga upp avtalet två månader innan, är inte heller motiverat. 

Krav för giltig automatisk förlängning av avtal för konsumenter 

För att ett företag ska få förlänga ett avtal automatiskt, måste det framgå i avtalsvillkoren. Därför är det bra att läsa igenom de allmänna villkoren noga. Ett företag kan även ha rätt att förlänga ett avtal utan att behöva informera om det i förväg. Detta gäller för avtal där uppsägningstiden är högst tre månader.

I mars år 2015 trädde lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning ikraft. Lagen gäller när ett tidsbestämt avtal mellan en näringsidkare och en konsument innehåller villkor om att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det. Enligt lagen ska näringsidkaren inför en förlängning av avtalet påminna konsumenten om det. Påminnelsen ska vara skriftlig och meddelas till konsumenten senast en månad innan avtalet senast måste bli uppsagt för att det inte ska bli förlängt. Om konsumenten inte får någon påminnelse på ovan föreskrivet sätt, har konsumenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Denna lagen gäller dock inte avtal som har blivit förlängda, om avtalet kan upphöra att gälla inom tre månader efter förlängningen om konsumenten säger upp avtalet.

Observera att detta enbart gäller för konsumenter. När det gäller avtal mellan två näringsidkare gäller större avtalsfrihet eftersom köplagen är dispositiv. Det innebär att det går att avtala om sämre villkor än det som står i lagen. Det går inte att göra när det gäller köp av en konsument från en näringsidkare. Konsumentköplagen är nämligen tvingande. 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss