Prokura och Prokurist

Den som driver en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag, har möjlighet att utfärda en prokura. Genom en prokura, kan näringsidkaren utse en prokurists i enlighet med prokuralagen. 

En prokura är en bolagsrättslig fullmakt och en prokurist är fullmaktshavaren. Genom en prokura, kan en prokurist få rätt att företräda en näringsidkare som firmatecknare för allt som har med verksamheten att göra. 

Det finns olika anledningar till att näringsidkare väljer att utförda en prokura och utse en prokurist. En anställd person bli en prokurist och hjälpa näringsidkaren. Exempelvis kan den anställde genom prokuran få rätt att teckna firman i ärenden, utan att näringsidkarens närvaro är nödvändig.

En utfärdad prokura får bli registrerad i handelsregistret som Bolagsverket har hand om, men det är inget krav.

Aktiebolag får inte utfärda eller registrera prokuror. Istället kan aktiebolag upprätta en generalfullmakt, som kan bli likställd med en prokura.

Prokuralagen innehåller bestämmelser om prokura och prokurist

Det finns olika lagar som reglerar bestämmelser om prokuror. Bland annat AvtalslagenHandelsregisterlagen och Prokuralagen

Prokuralagen består av 6 stycken paragrafer. I lagen framgår det att näringsidkare får utfärda en skriftlig prokura som ger en prokurist rätt att företräda näringsidkaren i allt som gäller verksamheten och rätt att teckna näringsidkarens firma. Det framgår även att en skriftlig prokura ger  prokuristen rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och myndigheter. 

Enligt prokuralagen är det även möjligt att utfärda en prokura som blir meddelad flera personer på ett sätt att dessa personer enbart kan nyttja prokuran gemensamt, så kallad kollektivprokura.  

En prokurist får inte överlåta prokuran till någon annan. Vid signering av firman genom prokuran, bör prokuristen ange ”per prokura”, ”p.p” eller liknande som noterar prokurauppdraget.

En prokura kan bli återkallad när som helst. Är prokuran registrerad i handelsregistret, ska återkallelsen av prokuran också bli anmäld till bolagsverket. Värt att notera är att prokuran inte upphör att gälla automatiskt, om huvudmannen (fullmaktsgivaren) avlider. Detta gäller under förutsättning att det inte föreligger särskilda omständigheter. Detta gäller även för andra typer av fullmakter. Reglerna kring detta finns i Avtalslagen (2 kap).   

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss