Fullmakt

Fullmakt

En fullmakt ger någon rätt göra något för någon annan. Det finns olika typer av fullmakter för olika situationer. Genom en fullmakt kan någon också ha rätt att begära ut vissa handlingar, att göra vissa specifika saker, ingå avtal med någon annan, att köpa något i någon annans namn, eller att göra andra handlingar som binder fullmaktsgivaren.

Fullmakter kan gälla olika länge och det är viktigt att fullmakten är tydligt formulerad. Exempelvis innehåller fullmakter information om vad fullmäktige får göra samt inte får göra. Den kan även innehålla skriftliga instruktioner från fullmaktsgivaren till tredje man.

En fullmakt ger någon rätt att handla i någon annans namn

Genom en fullmakt, kan exempelvis en annan person köpa en bil i ditt namn. Det är viktigt att vara noggrann med de instruktioner som den fullmäktige får från fullmaktsgivaren. Vi rekommenderar alltid att instruktionerna ska vara skriftliga. Om några viktiga instruktioner inte står med, kan det hända att ett felaktigt köp ändå inte går att ångra (Här kan du läsa ett praktiskt exempel).

Muntliga och skriftliga fullmakter är lika giltiga

Muntliga och skriftliga fullmakter är lika giltiga, men det kan vara svårt att bevisa vilka rättigheter och/eller skyldigheter som fullmaktsgivaren har gett fullmakthavaren genom en muntlig fullmakt. Det är därför vanligt att de allra flesta, både privatpersoner och företag, kräver en skriftlig fullmakt istället för en muntlig. Det är säkrare för fullmaktsgivaren och vi rekommenderar alltid skriftliga fullmakter, för att förhindra missförstånd och oklarheter. 

Skillnad mellan fullmakt och prokura

Fullmakt är ett samlingsbegrepp för de avtal som ger någon rätt att handla för en annan persons räkning. Prokura är en handelsrättslig fullmakt. Prokuran ger en juridisk eller fysisk person behörighet att företräda en näringsverksamhet, tex. ett handelsbolag (ej aktiebolag). En prokura är en viss typ av fullmakt som de ovannämnda bolagsformerna kan använda.

Exempelvis är ställningsfullmakt och toleransfullmakt andra typer av fullmakter. En fullmakt är oftast skriftlig. Vi rekommenderar alltid våra klienter att ha skriftliga fullmakter, eftersom det blir tydligare. Dessutom minskar risken för missförstånd vad gäller de befogenheter och behörigheter som fullmakten avser att ge.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som du kan ge till en annan person i förebyggande syfte. Det är en fullmakt som ger fullmaktshavaren rätt att ta beslut i personliga och ekonomiska frågor, när du inte längre själv kan fatta sådana beslut på egen hand.

Fullmakten är avsedd att gälla när fullmaktsgivarens hälsotillstånd är sådant att denne inte längre har förutsättningar att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Exempelvis är det vanligt att äldre ger en sådan fullmakt till någon närstående i takt med att hälsan försämras. Eftersom det tillslut är ett måste, då personen i fråga inte längre är kapabel till att besluta i vissa frågor själv. I framtidsfullmakten kommer fullmaktsgivaren att kunna specificera vilka lägen och vilken typ av beslut som fullmaktshavaren kommer att ha rätt att agera i. 

Återkalla en fullmakt

Alla fullmakter, oavsett muntlig eller skriftlig, oavsett om den gäller för obegränsad eller viss tid, kan bli återkallad när som helst. I vissa fall finns det lagbestämmelser för hur en fullmakt ska bli återkallad för att återkallandet ska vara giltigt. Exempelvis ska skriftliga fullmakter bli förstörda eller återgivna, för att bli återkallade på korrekt sätt.

Huvudregeln är att ett återkallande är giltigt när fullmäktigen har fått ett meddelande från fullmaktsgivaren om att fullmakten inte längre gäller. Det kan uppstå problem om tredje man, dvs. en utomstående, inte vet om att fullmakten inte längre gäller och den fullmäktige ändå ingår ett avtal med tredje man.

Därför rekommenderar vi alltid skriftliga återkallelser av fullmakter, som ska bli signerad av både fullmaktsgivaren och fullmäktige. På så vis kan man bevisa när fullmakten upphörde att gälla och att bägge parter är medvetna om det.

Tvistelösning

Tvister eller konflikter kan bli lösta antingen genom allmän domstol eller Skiljedom. Allmän domstol innebär att förhandlingen är offentlig och att allmänheten har rätt att närvara. Skiljedom kan däremot vara privat och förhandlingen är inte öppen för allmänheten.