Övergången av äganderätten och risken från säljaren till köparen

Övergången av äganderätten och risken från säljaren till köparen sker inte alltid tullfullo när parterna ingår köpeavtalet eller när köparen får tillgång till varan. Det är inte ovanligt att äganderätten övergår i olika steg till köparen vid avtal som är menade att pågå under en längre tid och vid de fall hela betalningen inte har skett direkt. Exempelvis om ett företag köper maskiner på kredit. 

Övergången av äganderätten och risken från säljaren till köparen

När det är en äganderättsövergång som sker i flera steg är det åtminstone dessa steg som är aktuella: 

  • Parterna ingår avtalet
  • Säljaren lämnar varan till köparen 
  • Köparen har varan i sin besittning 
  • Betalningen blir slutförd 
  • Därefter övergår äganderätten helt till köparen. 

Ett företag kan exempelvis ingå ett avtal där parterna är överens om att köparen ska göra en avbetalning varje månad, men om betalningen uteblir två gånger upphör avtalet. Därmed kan de avtala om att företaget har rätt att ta tillbaka det som har sålts. Det kan vara bra att tänka på att köparen kan sälja varan till en tredje part och därför är det viktigt att avtala om vad som händer vid sådana fall. Exempelvis att köparen vid sådana fall får stå för den kostnaden, eftersom den tredje parten inte är bunden av avtalet mellan den ursprunglige köparen och säljaren. 

Riskövergång vid köp på distans

Riskövergången skiljer sig åt beroende på om det är ett företag eller en konsument som köper en vara på distans genom transportköp. Exempel på transportköp är om en konsument köper kläder via en e-handel. Ett hämtningsköp föreligger istället om kunden hämtar varan direkt från säljaren och vid sådana fall övergår risken vid avlämnandet. 

Ett platsköp innebär att säljaren och köparen befinner sig inom samma ort eller inom säljarens normala distributionsområde. Vid sådana fall övergår risken för varan till köparen, när köparen får varan i sin besittning.

Om köparen är ett annat företag som istället befinner sig i en annan ort, övergår risken när varan lämnar avgångsorten, även kallat för distansköp. Vid sådana fall bär köparen risken innan denne fått tillgång till varan. Detta gäller dock enbart när det är ett företag som är köpare och inte när det är en konsument.

I ett ärende avslog ARN köparens krav på avhjälpande eftersom köparen inte kunde bevisa att felet förelåg innan avlämnandet