Ansvar för fel innan varan blivit avlämnad

ARN, som är en förkortning av allmänna reklamationsnämnden, konstaterade i ett ärende att det är säljaren som bär ansvar för fel innan varan blivit avlämnad. Däremot behöver köparen kunna bevisa att det förelåg ett fel i varan när den blev avlämnad. 

Ansvar för fel innan varan blivit avlämnad 

I ärendet hade en köpare åberopat ett fel på en bil, två månader efter köpet. Detta eftersom köparen märkte att det var något konstigt med motorn. Köparen lämnade då in ett klagomål till företaget.

Företaget ville inte avhjälpa felet som köparen begärde, utan menade istället att det var ett naturligt problem eftersom det berodde på normalt slitage på bilen vid den aktuella körsträckan. Med andra ord valde företaget att bestrida kravet på att avhjälpa felet och ARN fattade ett beslut. 

I detta fall, kom ARN fram till att köparen måste bevisa att felet fanns innan avlämnandet. ARN konstaterade även att det är säljaren, i detta fall företaget som sålde bilen, som har ansvar för fel som förekommer innan avlämnandet. Eftersom köparen inte kunde bevisa att felet fanns innan avlämnandet, avslog ARN köparens krav på avhjälpande från säljaren. 

Skillnad mellan köplagen och konsumentköplagen 

När en privatperson i egenskap av konsument köper en vara (lös egendom) från ett företag (näringsidkare) gäller konsumentköplagen. Om det är ett företag som köper från ett annat företag, gäller istället köplagen.

En skillnad mellan dessa lagar har att göra med när risken för varan övergår från säljaren till köparen. Enligt konsumenetköplagen, som det inte går att avtala sämre villkor än, övergår risken när köparen får tillgång till egendomen. Däremot gäller inte samma sak enligt köplagen, där det föreligger skillnad mellan distansköp och platsköp. Om köparen befinner sig i en annan ort än det som utgör det normala distributionsområdet för säljaren, är det ett distansköp och då övergår risken när varan lämnat orten. Om köparen istället är i samma ort, övergår risken när avlämnandet har skett.