Återförsäljaravtal och förbjuden prisreglering

Det finns en del viktiga konkurrensregler att beakta inför ett samarbete med en återförsäljare och särskilt gällande innehåll i återförsäljaravtal och prisreglering. 

Horisontella och vertikala samarbeten

Distributionssamarbeten kan vara så kallade horisontella eller vertikala, och beroende på typen av samarbetet, kan olika konkurrensrättsliga utmaningar uppstå.

Horisontella samarbeten är samarbeten mellan konkurrerande företag. Denna typ av samarbeten är förbjuden, om det begränsar konkurrensen. 

Vertikala samarbeten är samarbeten mellan företag i olika produktions- eller distributionsled. Exempelvis mellan en tillverkare och en återförsäljare. I vertikala avtal kan det förekomma vertikala begränsningar, som kan vara förbjudna. 

Otillåten och förbjuden prisreglering i återförsäljaravtal

Priset utgör ett viktigt konkurrensmedel och en återförsäljare har enligt huvudregeln rätt till fri prissättning som inte får bli begränsad genom avtal.

Ett avtalsvillkor som styr återförsäljarens prissättning kan i vissa fall utgöra ett förbjudet avtalsvillkor om det hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. 

En leverantör får exempelvis inte:

– bestämma ett ”lägsta pris” som återförsäljaren får sätta.

– bestämma ett ”fast pris” som återförsäljaren ska sätta. 

Tillåten prisreglering i återförsäljaravtal

Däremot är det tillåtet för en leverantör att:

– lämna prisrekommendationer och cirka priser till återförsäljaren, under förutsättning att dessa inte är tvingande för återförsäljaren.

– bestämma ett ”högsta pris” som en återförsäljare får ta betalt för från kunderna. 

Brott mot konkurrenslagen

Avtal som strider mot gällande konkurrenslagar kan ogiltigförklaras. Konkurrensverket är den svenska myndigheten som utreder och ingriper mot överträdelser av konkurrensreglerna och på deras hemsida finns mer information att läsa om gällande konkurrensregler. Företag som bryter mot konkurrenslagen kan bland annat behöva betala sanktionsavgifter och skadestånd.