Insolvens betyder att någon inte längre kan betala sina skulder

Insolvens betyder att någon inte längre kan betala sina skulder. Både företag och privatpersoner kan bli insolventa. Det kan även vara kallat för att personen är på sk. ekonomiskt obestånd. Insolvens är ett vanligt förekommande begrepp inom ekonomi och affärsjuridik.

Ett företag eller en person är insolvent om skulderna inte blir betalda och det inte beror på något tillfälligt hinder. Vanliga tecken på insolvens är ifall personen ifråga inte betalar in lagstadgade skatter eller om skulder finns hos Kronofogden.

Ansökan om konkurs måste bli inlämnad om ett företag blir insolvent

Vid ett företags insolvens är det viktigt att ansöka om konkurs till närmaste Tingsrätt. Detta måste ske för att styrelsen och VD inte ska bli personligt betalningsansvariga. De får inte underlåta att upprätta en kontrollbalansräkning. Inte heller kalla till en kontrollstämma, när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Skillnaden mellan konkurs och likvidation

Vid insolvens kan ett företag tvingas att bli försatt i konkurs eller likvidation. Båda alternativen innebär att företaget ska bli avvecklat, dvs. bli upplöst. Tillgångarna ska bli omvandlade till pengar, som i sin tur ska bli använda för att betala av skulderna. Om det blir något överskott efter att skulderna har blivit betalda, ska pengarna bli utdelade till aktieägarna.

Konkurs

Företrädarna för företaget eller en borgenär (person som företaget har en skuld till), kan ansöka om konkurs. Då ska företaget bli avvecklat hos Tingsrätten. Vid en konkurs tillsätter tingsrätten en konkursförvaltare, som ska gå igenom företagets ekonomi. Denne fördelar kapitalet till de personer som företaget har en skuld hos. Därefter tillkallar styrelsen till ett edgångssammanträde.

Frivillig likvidation

Vid sk. frivillig likvidation, är det istället bolagsstämman (aktieägarna) som fattar beslut om likvidaation. Bolagsstämman kan besluta om att inte driva aktiebolaget vidare och avveckla det.

Vid en frivillig likvidation tillsätter tingsrätten en likvidator. Likvidatorn får till uppgift att gå igenom företagets totala ekonomi. Ett företag kan också bli tvunget att bli likviderat på grund av lag eller annan bestämmelse. Då är det kallat för tvångslikvidation, som Bolagsverket eller tingsrätten beslutar om.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss