En faktura är ett dokument som innehåller ett betalningskrav

En faktura är ett dokument som innehåller ett betalningskrav och som blir skickat från ett företag till någon annan. Fakturor är verifikationer i bokföringen, som ligger till grund för redovisningen.

I fakturan ska viss information stå med. Exempelvis parternas namn, adress, momsregistreringsnummer, den beställda varan/tjänsten, pris, förfallodatum mm.

En faktura är ett dokument som innehåller ett betalningskrav

En faktura kan bli felaktig på olika sätt. Det händer ibland att fakturan innehåller felskrivningar, annan vara/tjänst än den beställda eller liknande. I de flesta fall kan felskrivningar bli rättade, genom att kontakta fakturaavsändaren och upplysa om felet. 

Bestrida en felaktig faktura

Det händer ibland att utfärdade fakturor innehåller fel, exempelvis kan det stå fel produkt eller pris. En felaktig faktura kan bli bestriden skriftligen till fakturaavsändaren via e-post eller brev.

Bestridandet betyder att fakturamottagaren inte är överens med fakturaavsändaren avseende det fakturerade. I sådana fall ska företaget omedelbart bli kontaktat, när ett fel i faktura blir upptäckt. Dessutom bör även ett skriftligt bestridande bli skickat till företaget.

Vi rekommenderar att alltid spara en kopia av meddelandet, för att använda som bevisning i en eventuell framtida tvist.

Det är viktigt att tänka på att om enbart en del av fakturan är felaktig, och en annan del korrekt, så ska alltid den korrekta delen bli betald.

Efter ett fakturabestridande

När en felaktig faktura har blivit bestriden genom ett meddelande till den som skickat fakturan, är fakturan tvistig enligt juridisk mening. Det betyder att fakturamottagaren inte är överens med fakturaavsändaren.

En faktura kan vara felaktig på olika sätt. Exempelvis kan beloppet, produkten eller tjänsten som fakturan avser vara felaktig för att det inte har blivit beställd eller för att köparen inte har fått det fakturan avser.

Om tvisten inte kan bli löst mellan parterna, kan den bli löst genom allmän domstol. Då är det Tingsrätten som avgör målet och bestämmer om fakturamottagaren är betalningsskyldig eller inte för fakturan.

Det är viktigt att samla på sig material som bevisar sin talan. Kom ihåg att den förlorande parten ska betala även motpartens rättegångskostnader.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss