You are currently viewing Prokura

Prokura

Prokura är en bolagsrättslig fullmakt. Näringsidkare får utfärda prokuror, om de driver enskild firma, enkelt bolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Men aktiebolag får inte utfärda en prokura. I sådana fall får de istället utfärda så kallade generalfullmakter.

Prokura är en bolagsrättslig fullmakt

Den som fått en prokura, är kallad för prokurist. Det kan exempelvis vara ett ombud som får behörighet för allt som gäller företagets rörelse. Exempelvis att företräda näringsidkaren och att teckna firman. Prokuristen får dock inte överlåta eller upplåta fast egendom eller tomträtt i näringsidkarens namn. Genom en prokura kan en fysisk eller juridisk person få behörighet att företräda en näringsverksamhet.

Reglering i prokuralagen

Bestämmelser om prokuror finns i prokuralagen. Där framgår att samtliga prokuror måste bli registerade hos Bolagsverket. Utfärdad prokura kan bli återkallad när som helst, genom återkallelse av den i registret. Det är också viktigt att tänka på är att samtliga firmatecknare måste signera en utställd prokura, för att den ska vara giltig.

Det är inte möjligt att begränsa prokuran, exempelvis i viss tid eller för vilka ärenden prokuran ska gälla. Sådana begränsningar inom befogenhet får parterna istället komma överens om muntligen.

Vi rekommenderar att parterna därför skriver ett sidoavtal till prokuran, med de befogenheter som ska gälla. Som konsekvens av att prokuristen bryter mot befogenheterna, kan parterna avtala om vite och skadestånd.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss