You are currently viewing Avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring (eng: Letter of Intent) är ett avtal som parter kan ingå med varandra vid exempelvis påbörjade förhandlingar. Avtalet fungerar som ett bevis på att parterna har en gemensam avsikt och vilja att ingå ytterligare överenskommelser. Vi skriver avsiktsförklaringar till fastpris och de är utformade efter just ditt behov.

Det kan öka förtroendet och ger intrycket att parterna vill förbinda sig till ett avtal. Men den binder inte parterna till att ingå ett slutligt avtal eller till att fortsätta förhandlingen. En avsiktsförklaring innebär inte heller att ett slutligt avtal har blivit ingått mellan parterna.

Däremot utgör det en förpliktelse att parterna ska ha som syfte att förhandla i ändamålet att ingå ett bindande avtal. Parterna är dock alltid bundna av avtalsrättens regler och huvudprincipen om att ”avtal skall hållas”. Det innebär att om någon av parterna förpliktigar sig till att vidta viss handling, är parten bunden (anbud-accept modellen gäller).

Part kan bryta mot en avsiktsförklaring

Normalt är utgångspunkten att en avsiktsförklaring inte är bindande mellan parterna. Detta innebär att den inte förpliktigar parterna att vidare förhandlingar måste ske mellan dem. En part har alltså vanligtvis rätt att dra sig ur förhandlingarna även efter signering av en avsiktsförklaring.

En avsiktsförklaring innebär bara att parterna styrker att de har en gemensam vilja och avsikt att förhandla med varandra, i syfte att i framtiden ingå ett juridiskt bindande avtal.

Detta kan stärka förtroendet dem emellan och visar deras seriositet. I vissa fall kan man bli skadeståndsskyldig, eller ersättningsskyldig för de kostnader som uppstått på grund av förhandlingarna, om man bryter mot en avsiktsförklaring. Så kan det ibland bli om parterna ingått förhandlingar en längre tid och avtalat om sådan konsekvens i avsiktförklaringen.

Vi rekommenderar att detta, eftersom parterna på förhand blir medvetna om konsekvensen av att dra sig ur förhandlingarna, vilket också minskar risken för framtida tvist om saken.

Vi skriver och granskar avsiktsförklaringar till fastpris

Om du behöver hjälp med att skriva eller granska en avsiktsförklaring, kan vi hjälpa dig till ett fast och rimligt pris.

Vi skriver avsiktsförklaringar för 2000 kr exkl. moms. I priset ingår samtal och genomgång med en jurist. Du får du möjlighet att ställa frågor och diskutera ärendet närmare via telefon. Vårt telefonnummer 08-81 66 33 och vår mejladress är kontakt@digitalajuristerna.se.

Har du ett avtal du vill få granskat, kan du skicka det till oss. Därefter återkommer vi med en offert när vi kikat på omfattningen. I priset ingår alltid samtal och genomgång med en jurist samt komplettering av avtalsinnehållet vid behov.