Det är frivilligt för delägare att ingå ett aktieägaravtal digitala juristerna

Fusion

Fusion betyder att minst två bolag blir till ett. Detta är motsatsen till så kallad fission. Fusion är en ekonomisk och juridisk term. Sammanslagningen av bolagen sker genom att samtliga tillgångar och skulder övergår till det ena bolaget, mot ersättning till ägarna i det överlåtande bolaget. Detta leder till ett upplösande av det överlåtande bolaget utan likvidation. Fusion betyder alltså att två eller flera bolag blir till ett. Därav ska bolagen bli drivna som ett enda bolag framöver.

Vilken är den vanligaste formen av fusion när minst två bolag blir till ett?

Den vanligaste och enklaste formen av fusion sker mellan moderbolag och helägt dotterbolag. Exempelvis är fusion av helägt dotterbolag den vanligaste och enklaste formen. Då tar moderbolaget över alla dotterbolagets tillgångar och skulder. Dessutom bli dotterbolaget upplöst genom likvidation. Detta kan även ske mellan föreningar. Det är viktigt att komma ihåg att fusion bara an ske om företagen har samma redovisningsvaluta. Ett helt fusionsärende tar mellan tre till fyra månader att genomföra. Ansökan ska lämnas in till Bolagsverket. Det är också viktigt att tänka på att stämpelskatt måste bli inbetalt vid fusion.

En godkänd eller auktoriserad revisor måste skicka in ett intyg till Bolagsverket. Intyget ska styrka att förvärvade verksamheten omfattas av fusionen och drivs vidare av det övertagande företaget. Detta gäller också när en verksamhet blir förvärvat genom fission, när det överlåtande bolaget blir upplöst.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss