Det är frivilligt att ha ett konsultavtal

Det är frivilligt att ha ett konsultavtal, men det medför stora risker att inte ha det. Ett konsultavtal reglerar villkoren för uppdraget. Det finns flera fördelar med att upprätta ett konsultavtal. En konsult är en person som blir inhyrd i ett bolag för att utföra vissa tjänster.

En fördel med att skriva ett konsultavtal är att risken för missförstånd minskar. Det blir även tydligare vilka befogenheter och behörigheter som konsulter får. I avtalet bör arvodet som gäller och övriga villkor kring konsultuppdraget bli reglerade. Parterna kan då enklare avtala om utförandet av konsulttjänsten och det är möjligt att specificera rättigheter och skyldigheter.

Det är frivilligt att ha ett konsultavtal

Vi rekommenderar alltid att skriva ett konsultavtal, även om det är frivilligt att ha ett konsultavtal. En nackdel med att inte ha ett konsultavtal är att förhållandet kan utgöra ett anställningsförhållande. I sådana fall gäller lagen om anställningsskydd. Dessutom är det viktigt att reglera vem som äger de immateriella rättigheterna av arbetsresultatet. Detta kan regleras i ett konsultavtal.

Vilken lag gäller vid anlitande av konsult?

Det finns ingen specifik lag som gäller vid anlitande av konsult. När det gäller anställningar gäller lagen om anställningsskydd. Gällande konsulttjänster kan man istället söka ledning bland annat i Högsta domstolens domar eller i Köplagen.