Möjligt att överklaga beslut från Integritetsskyddsmyndigheten 

Det är möjligt att överklaga beslut frånIntegritetsskyddsmyndigheten. IMY, som är en förkortning av Integritetsskyddsmyndigheten, granskar företag, myndighet eller organisation i ärenden inom GDPR. De har de befogenhet att tilldela sanktionsavgifter vid brott mot GDPR. Däremot har man rätt att överklaga beslutet och gå till domstol. På denna hemsida har vi sammanfattat beslut från både IMY men även andra motsvarande myndigheter runt om i EU. 

Överklaga beslut frånIntegritetsskyddsmyndigheten 

Det går att överklaga beslutet frånIntegritetsskyddsmyndigheten och låta förvaltningsdomstolen fatta ett beslut istället. Därefter kan domen bli överklagad och gå till en högre instans, som i detta fall är kammarrätten. Den högsta instansen är Högsta förvaltningsdomstolen. Det kan också vara så att IMY inte är nöjda med en dom och därför väljer att överklaga den. När IMY fattar ett beslut efter en granskning, meddelar de också hur beslutet ska överklagas. Det finns bland annat en tidsfrist som överklagan måste ha inkommit inom för att vara giltig. 

GDPR är en EU-förordning 

GDPR är en EU-förordning vilket innebär att det är ett regelverk som gäller i Sverige och övriga EU/EES-länder. Förordningen går att likställa med en nationell lag och staterna har inte möjlighet att ändra eller anpassa den. Däremot finns det andra lagar i Sverige som står över GDPR om de är motsägelsefulla. Exempelvis bokföringslagen som kräver att företag lagrar bokföringsunderlag under en viss tid. Enligt denna lag kan bokföringsunderlag som innehåller personuppgifter behöva vara lagrade även efter att kundrelationen har upphört och att de ska bli raderade först när lagring inte är nödvändig enligt lagen.

Konsekvensen av att bryta mot GDPR varierar, beroende på flera faktorer. Bland annat hur stort företaget är, vilken typ av överträdelse det gäller, vilka åtgärder företaget har vidtagit för att det inte ska ske igen m.m. Det högsta beloppet som ett företag kan få är upp till 4 % av årsomsättningen eller 20 miljoner euro. Det finns till och med företag som har fått miljarder kronor i sanktionsavgift. Beloppet för myndigheter är betydligt lägre och kan uppgå till högst 10 miljoner kronor.