You are currently viewing Exklusivitet

Exklusivitet

Inom avtal och juridik betyder inte exklusivitet att det är fråga om någon exklusiv dyr vara eller liknande. Istället betyder exklusivitet att någon har en ”ensamrätt” till något, exempelvis ensamrätt till en viss licens eller till att sälja produkter inom ett visst geografiskt område.

Exklusivitetsklausuler är särskilt vanligt förekommande vid förhandlingar och företagsförvärv, eftersom det ofta innefattar betydande kostnader och risker. I sådana fall är det vanligt att budgivaren vill ha exklusivitet, för att våga inleda kostsamma och tidskrävande förhandlingar med säljaren. Det innebär att säljaren enbart får inleda förhandlingar med just den budgivaren. Säljaren får då inte föra parallella förhandlingar med andra budgivare.

Om säljaren däremot vill ha rätt att förhandla med flera budgivare, kan parterna ingå en avsiktsförklaring. Budgivaren ska i sådana fall få en icke-exklusiv rätt att ingå förhandlingar med säljaren (dvs. fler än budgivaren får ingå förhandlingar med säljaren). 

Part som bryter exklusiviteten begår ett avtalsbrott

Att bryta mot en exklusivitetsklausul i ett avtal innebär ett avtalsbrott. Vi rekommenderar alltid att parterna på förhand ska förhandla om vad som ska ske vid ett avtalsbrott, vilka konsekvenserna blir och under vilka förutsättningar.

I vissa avtal har parterna bestämt att skadestånd ska utgå för den skada som avtalsbrottet orsakat den skadelidande parten. Den skadelidande parten måste då bevisa skadans storlek, vilket kan vara svårt att uppskatta i kronor. Uppskattningen kan bli bestriden av motparten och kan komma att bli jämkad av allmän domstol vid en tvist.

Vår rekommendation är därför att förena ett skadestånd med ett på förhand bestämt vitesbelopp. Om man har ett vitesbelopp (böter) som en konsekvens vid avtalsbrott, behöver inte storleken på skadan bli bevisad. Det är tillräckligt att bevisa att ett avtalsbrott har inträffat, för rätten att få vitesbeloppet från den avtalsbrytande parten.

Om parterna vill ha rätt att begära både vite och skadestånd vid avtalsbrott, måste det framgå av det skriftliga avtalet.