Ansvarsbegränsningar och friskrivningar i köpeavtal

Det är vanligt med ansvarsbegränsningar och friskrivningar i köpeavtal. Däremot är det enbart tillåtet om den gällande lagen är dispositiv, vilket innebär att den inte är tvingande. Därmed är det vid sådana fall tillåtet att avtala om sämre villkor än det som står i lagen. Konsumenter har större skydd än näringsidkare och konsumentlagar såsom konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen är tvingande. Exempelvis har konsumenter rätt att reklamera en produkt vilket är en rättighet som företaget inte kan avtala bort eller undgå genom friskrivningar i avtalet. 

Ansvarsbegränsningar och friskrivningar i köpeavtal

Det är vanligt att köpa en produkt och att det framgår att produkten blir såld i så kallat befintligt skick. På auktioner där begagnade varor är till försäljning, behöver det dock inte framgå att det säljs i befintligt skick. 

Även fast det är tillåtet med friskrivningar i köpeavtal när ett företag köper varor från ett annat företag eftersom det går att avtala bort lagen, finns det begränsningar. Enligt en allmän princip, är det inte möjligt med friskrivningar som avser grov vårdslöshet från säljaren. Detsamma gäller om handlingen skett genom uppsåt. Dessutom måste företaget stå för vad de har informerat om innan köpet. Exempelvis om det framgår i marknadsföringen att varorna är nya, men att det finns med friskrivningsklausuler i avtalet för att varan säljs i befintligt skick. 

Begränsa ansvar i avtal genom friskrivningsklausuler 

Det är möjligt att begränsa ansvar i avtal genom friskrivningsklausuler. Konsumenter har starkare skydd än näringsidkare vid exempelvis köp av tjänster eller produkter. Därför är inte tillåtet att avtala bort vissa rättigheter för konsumenter.

En grundprincip inom avtalsrätten är avtalsfrihet, som innebär att parter har rätt att avtala om vad som helst, såvida det inte strider mot gällande lagstiftning. Dessutom är det skillnad på tvingande och dispositiva lagar. Enligt konsumentskyddslagar, såsom konsumentköplagen och konsumentjänstlagen, är inte ett avtal giltigt om villkoren är sämre än det som står i lagen, även fast avtalsparterna är överens. 

Här är två exempel på ansvarsbegränsningar som kan förekomma i avtal:

  • Det kan framgå i avtalet att ena parten är fri från ansvar oavsett avtalsbrott eller vid vissa specifika avtalsbrott, 
  • Ansvaret gällande vilka påföljder som kan bli aktuella vid ett avtalsbrott kan bli begränsade. Exempelvis genom att avtala bort rätten till att få skadestånd och enbart avtala om avhjälpande. 

Vid upprättande av ett avtal med friskrivningsklausuler är det bra att vara tydlig i formuleringen. Dessutom är det viktigt att upplysa om viktig information före köpet eftersom det kan bli ogiltigt i annat fall, oavsett om det förekommer en friskrivningsklausul i avtalet eller inte.