You are currently viewing Grundläggande skydd för den personliga integriteten

Grundläggande skydd för den personliga integriteten

I Sverige finns grundläggande skydd för den personliga integriteten. Det står i såväl svensk grundlag som andra lagar. Dessutom står det reglerat i GDPR, som är en EU-förordning och började gälla den 25 maj 2018. GDPR ersatte personuppgiftslagen, men kompletterar andra lagar. Andra lagar står fortfarande över GDPR, såsom bokföringslagen som innebär att företag måste spara vissa uppgifter i ett visst antal år. I Sverige är IMY tillsynsmyndighet i ärenden om GDPR och har befogenhet att tilldela sanktionsavgifter till företag som bryter mot förordningen. Tidigare hette myndigheten Datainspektionen. 

Grundläggande skydd för den personliga integriteten 

I Regeringsformen, som är en av fyra svenska grundlagar står det om absolut skydd mot fysiska integritetsintrång som är allvarliga. De övriga svenska grundlagarna är successionsordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Det står även om skydd gällande kameraövervakning eller annan typ av kartläggning som sker utan samtycke. Det är inte tillåtet att föra anteckningar gällande politisk åskådning avseende en individ, vilket framgår av regeringsformen också. Dessutom är det en känslig personuppgift enligt GDPR. 

GDPR ställer högre krav på företag som behandlar personuppgifter. Dessutom gäller regelverket för myndigheter och organisationer som behandlar personuppgifter. Ett företag kan inte sälja information som tillhör en enskild individ hur som helst eller så enkelt och oreglerat som de kunde tidigare. Idag måste företag ha en rättslig grund för varje behandling av personuppgifter och ett syfte med behandlingen. Därefter måste företaget radera personuppgifterna när de inte längre behövs för det syfte de blev inhämtade för. Ju känsligare personuppgifter, desto större säkerhetskrav ställer GDPR. Barn har ett särskilt skydd eftersom de är särskilt utsatta. De har exempelvis inte samma konsekvenstänk som vuxna. 

På vår hemsida www.AvtalGDPR.se har vi sammanfattat mycket information om GDPR som är bra för företagare att känna till.

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Upphovsrätt är en rättighet enligt grundlag.

Gallring av personuppgifter enligt GDPR.

GDPR i korthet.